Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka to wyjście dla osób prywatnych, które popadły w tarapaty finansowe i nie są w stanie uporać się ze swoim zadłużeniem. Oddłużenie procedowana jest przez sąd i wymaga przeprowadzenia postępowania, którego wynikiem jest oddłużenie i częściowe bądź nawet całkowite umorzenie posiadanego zadłużenia.

Upadłość konsumencka istnieje w polskim prawie od kilku lat i z roku na rok składanych jest coraz więcej wniosków o uznanie niewypłacalności osoby fizycznej. O stwierdzenie upadłości konsumenckiej może ubiegać się każda osoba, która w momencie złożenia wniosku do sądu nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest członkiem zarządu spółki. Wymogiem koniecznym jest brak możliwości obsłużenia własnego zadłużenia. 

Na czym polega upadłość konsumencka?

  • orzeczenie przez sąd upadłości konsumenckiej nie oznacza, że długi zostają umorzone bez żadnych konsekwencji. Cały majątek dłużnika, np. mieszkanie, dom czy samochód wchodzą w skład tzw. masy upadłościowej i są zarządzane przez komisarza lub syndyka, który je spienięża zaspokajając tym samym roszczenia wierzycieli;
  • układany jest plan spłaty pozostałych długów adekwatny do możliwości zarobkowych dłużnika. Maksymalny czas spłaty zobowiązań wynosi 7 lat, a dłużnik co roku musi składać sprawozdanie ze sposobu, w jaki się wywiązuje z regulowania swoich długów. W przypadku polepszenia lub pogorszenia sytuacji finansowej dłużnika plan może ulegać modyfikacjom;
  • w pewnych sytuacjach, w których dochodzi do pogarszania się sytuacji finansowej dłużnika, sąd może zdecydować o częściowym lub nawet całościowym umorzeniu długów. 
  • umorzeniu nie podlegają zobowiązania z tytułu obowiązku alimentacyjnego, odszkodowań czy grzywien sądowych;
  • ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest raz na 10 lat;

W marcu 2020 roku w życie weszły przepisy ułatwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które polegają między innymi na wydłużeniu okresu maksymalnej spłaty swoich zobowiązań do 7 lat czy odstąpieniu przez sąd od badania przyczyn niewypłacalności, czyli sąd ogłaszając upadłość nie będzie sprawdzał czy do kłopotów finansowych doszło wskutek sytuacji losowej czy w wyniku niefrasobliwego zarządzania swoim majątkiem. Przyczyny niewypłacalności będą badane dopiero po ogłoszeniu upadłości i wówczas będzie podejmowana decyzja o ewentualnej odmowie oddłużenia, przy czym, jedynym ustawowym powodem odmowy oddłużenia jest celowe roztrwonienie majątku. 

W czym mogą pomóc eksperci z agencji Detektyw24?

  • przygotowanie poprawnego wniosku do właściwego sądu;
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami;
  • reprezentacja w toku postępowania upadłościowego;
  • bieżące porady związane z odzyskaniem płynności finansowej;
  • obsługa spraw powiązanych z upadłością, np. odpowiedzialności członków zarządu spółek, postępowań z tzw. skargi paulińskiej czy zakazem prowadzenia działalności;

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net