Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Szybki kontakt

Agencja detektywistyczna Detektyw24

Detektyw 24 powstał, aby pomagać ludziom w trudnych sytuacjach w życiu osobistym oraz zawodowym. Podstawowy zakres usług świadczonych przez nasze biuro detektywistyczne polega na zbieraniu materiałów dowodowych niezbędnych do celów procesowych oraz wszelkich informacji niezbędnych w życiu i biznesie. Dla osób prywatnych detektyw najczęściej realizuje usługi w zakresie ustaleń majątkowych, zbierania dowodów do spraw rozwodowych, poszukiwania osób oraz ustalenia miejsca zamieszkania czy pracy. Prywatny detektyw coraz częściej występuje jako doradca biznesowy . Obecnie informacja w biznesie jest największą wartością, a wiedza na temat partnerów pomoże dobrać właściwą strategię działania i zapewni bezpieczeństwo inwestycji. W zakresie biznesu detektywi realizują usługi obejmujące wywiad gospodarczy, badanie wiarygodności kontrahentów, badanie konkurencji oraz uczciwość pracowników.

Detektyw – tytuł zawodowy osoby posiadającej licencję detektywa świadczącej usługi detektywistyczne. W Polsce zawód detektywa uznano w 2001 roku, gdy został uregulowany prawnie Ustawą. Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych określa Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

W Polsce detektyw to bardzo młody zawód, ale jest na etapie dynamicznej ewolucji. Na świecie pierwsze agencje detektywistyczne powstawały na połowie XIX wieku, lecz największa dynamika wzrostu sektora detektywistyki ma miejsce obecnie. Przyczynia się do tego szybki wzrost gospodarczy i rosnąca ilość zależności pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, rozwój technologii czy rosnąca liczba cyberprzestępstw. W obszarze zainteresowań prywatnych detektywów pozostają także sprawy rodzinne prywatne i rodzinne.

Usługi Detektywistyczne(Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 273, 822.)

Usługi detektywistyczne to czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

 1. w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;
 2. w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
  • wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
 3. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;
 4. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
 5. poszukiwanie mienia;
 6. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Prawa i obowiązki detektywa

Art. 6. Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

Art. 7. Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Art. 8. 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.

2. Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.

3. Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub na jego polecenie:

 1. przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczonemu przez przedsiębiorcę do współdziałania albo do przejęcia czynności dla dalszej realizacji usługi, albo
 2. zniszczyć te dane w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z ich odbioru lub nieodebrania ich w wyznaczonym terminie.

4. Detektyw jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)) z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32–35.

5. Wykonując polecenie, o którym mowa w ust. 3, detektyw sporządza notatkę, którą dołącza się do księgi realizacji umowy. Notatka powinna zawierać:

 1. rodzaj wykonanej czynności i sposób jej wykonania;
 2. datę jej wykonania;
 3. podpis osoby, której przekazał dane osobowe, lub przedsiębiorcy, w obecności którego nastąpiło ich zniszczenie.

Art. 9. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

Art. 10. Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.

Art. 11. Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany: 1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej; 2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.

Art. 11a. Detektyw jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr osób, którym wydano licencje, zwany dalej „rejestrem detektywów”, o zmianie danych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych.

Więcej informacji – USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020120110

https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/koncesje-i-zezwolenia/263,Uslugi-detektywistyczne.html

Biuro detektywistyczne Detektyw24

Agencja detektywistyczna Detektyw24 to profesjonalna firma, która działa od wielu lat i przez ten czas rozwikłała masę spraw o różnorodnym podłożu. Oferujemy szeroki zakres usług dedykowanych zarówno Klientom indywidualnym, jak i firmom. Jeśli brak Ci dowodów, by udowodnić swoje racje i ukazać prawdę, to możemy pomóc! Prywatny detektyw ustali fakty oraz zbierze materiały, które będą solidnym argumentem w sądzie. Działamy na terenie Polski zgodnie z prawem, a naszym Klientom zapewniamy dyskrecję. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Współpracujemy jedynie z licencjonowanymi detektywami, na podstawie ustawy o usługach detektywistycznych. Określa ona, że czynności śledcze mają prawo przeprowadzać osoby posiadające licencję prywatnego detektywa. Dzięki temu, zebrany materiał dowodowy może być wykorzystany w sadzie. Potwierdzenie jego autentyczności następuje poprzez zeznania naszego detektywa podczas rozprawy. Wszystko to sprawia, że Klient ma pewność, że sprawozdanie przygotowane przez nas będzie stanowiło solidny argument (zwłaszcza w przypadku spraw cywilnych).

Agencja detektywistyczna

Naszej agencji detektywistycznej niezwykle często są powierzane sprawy rodzinne. Podkreślamy, że nie zawsze są one łatwe. Pomagamy w rozmaitych kwestiach. Prowadzimy następujące działania: obserwacja osób, zebranie materiałów udowadniających zdradę, zbieranie dowodów przy rozwodzie z orzekaniem o winie, badanie ojcostwa i nie tylko. Nasze usługi okazują się przydatne przy ustaleniu opieki nad dziećmi, alimentów i innych spornych kwestii. Detektywi z naszej agencji ukażą prawdę w sposób niepozostawiający wątpliwości. Jeśli znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia, to skorzystaj z naszej pomocy już teraz!

Świadczymy usługi obejmujące wywiady majątkowe i sprawy spadkowe. Jak wiadomo, bywają one niezwykle trudne. Podejmujemy działania mające na celu ustalenia nieruchomości i ruchomości. Dodatkowo, pomagamy w działaniach windykacyjnych względem osób, które uchylają się od oddania Twoich należności. Zajmujemy się również poszukiwaniem skradzionego mienia (m.in. auta, maszyny budowlane i nie tylko). Wskażemy osoby stojące za kradzieżą!

Nasza agencja detektywistyczna podejmuje się zleceń dotyczących poszukiwania osób zaginionych, porwanych, ale też tych, z którymi urwał nam się kontakt. Ustalamy dane adresowe. Działamy dyskretnie, więc możesz czuć się bezpiecznie.

Sprawy karne to najbardziej skomplikowany obszar naszej działalności. Posiadamy w nich spore doświadczenie, co jest niezwykle istotne. Do tej pory byliśmy zaangażowani w masę spraw kryminalnych, w tym również w te głośne. Korzystając z naszych usług, masz pewność, że zbierzemy materiały w sprawach niezwykle trudnych, takich jak te, dotyczące pobić, gwałtów i zabójstw. Działamy dyskretnie i zapewniamy Klientom poufność. Kluczowe jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Ofiary nie mogą być narażone na szantaże, groźny i inne potencjalne niebezpieczeństwa.

Nasze biuro detektywistyczne działa również w sektorze spraw gospodarczych. Prowadzimy śledztwa dotyczące kwestii takich, jak: nieuczciwa konkurencja, szpiegostwo gospodarcze, podkupywanie pracowników, wykradanie i zdradzanie tajemnic firmowych, ustalanie autorów donosów, weryfikacja zwolnień lekarskich i nie tylko. Jeśli jesteś właścicielem firmy i borykasz się z trudnościami, to skontaktuj się z nami! Sprawdzimy, czy Twoi pracownicy nie łamią zakazu konkurencji lub też nie prowadzą działań, mających na celu wyłudzanie odszkodowań.

Prywatny detektyw

Działania z zakresu informatyki śledczej świadczymy ostatnimi czasy niezwykle często. Jak wszyscy wiemy, zagrożenia w sieci są obecnie naprawdę spore. Prywatny detektyw specjalizuje się w zbieraniu materiałów dowodowych w sprawach dotyczących cyberstalkingu i prześladowania w internecie. Tak zwane hejtowanie staje się prawdziwą plagą, jednak można z nią walczyć. Korzystając z naszych usług, masz pewność, że Twoje problemy zostaną skutecznie rozwiązane. Wskażemy osoby stojące na cyberstalkingiem i zgromadzimy solidne argumenty, przydatne po wkroczeniu na drogę sądową.

W skład naszej oferty wchodzi również usługa wykrywania podsłuchów w domach i firmach. Na wstępie warto zaznaczyć, że używanie urządzeń mających na celu podsłuchiwanie jest nielegalne. Mimo tego, wiele osób je stosuje z premedytacją. W końcu umożliwiają one zdobycie cennych informacji czy to o członkach rodziny, czy o działaniach konkurencyjnej firmy. Detektywi z naszej agencji sprawdzą dokładnie dany teren i wykryją każdy podsłuch, jednocześnie zapewniając Ci poczucie bezpieczeństwa. Poczuj się swobodnie w swoim mieszkaniu, domu lub w siedzibie firmy!

Nasze biuro detektywistyczne jest do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zapewniamy elastyczność. Jako firma o ogólnopolskim zasięgu, oferujemy działania na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat! Jesteś w sytuacji bez wyjścia? Prywatny detektyw na pewno Ci pomoże!