Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

ŚLEDZTWA GOSPODARCZE

Dlaczego prowadzimy śledztwa gospodarcze?

Głównym powodem, dla których przedsiębiorstwa wszczynają wewnętrze śledztwa w celu wyjaśnienia przestępstw i nadużyć gospodarczych, a nie powiadamiają organów ściągania, to strach (wstyd) przed opinią publiczną w obliczu utraty reputacji, niedoskonałość wewnętrznych mechanizmów kontroli i nadzoru, brak możliwości oceny rzeczywistych strat, brak możliwości wykrycia sprawców.

Śledztwa takie są zazwyczaj wszczynane w obliczu następujących przestępstw i nadużyć

 • sprzeniewierzenie aktywów, które obejmuje szeroko pojęte kradzieże oraz niewłaściwe wykorzystanie aktywów organizacji; najczęstsze przypadki to: kradzież środków pieniężnych, kradzież zapasów, przedstawianie zawyżonych bądź fikcyjnych rozliczeń, kradzież materiałów w firmach budowlanych itp.
 • korupcję, gdzie pracownik wykorzystuje swój wpływ na podejmowanie decyzji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych dla siebie lub osób trzecich; najczęstsze przypadki to: przekupstwo, angażowanie się w konflikt interesów, nielegalne gratyfikacje, wymuszenia ekonomiczne,
 • fałszowanie sprawozdań finansowych, przez co rozumie się celowe zniekształcanie wszelkiej informacji finansowej i zarządczej. Najczęstsze przypadki to: zawyżanie lub niedoszacowanie przychodów i aktywów. 

Śledztwa wdraża się także w przypadku mniejszej kategorii oszustw pracowniczych takich, jak zawyżanie indywidualnych rozliczeń finansowych (faktur, podróży), udawanie się na fikcyjne zwolnienia lekarskie i podejmowanie w tym czasie zarobkowania, wchodzenie w konflikt interesów (np. jednoczesne świadczenie usług dla konkurencji). 

Istnieje wiele celów, jakie stawia się przed tego rodzaju śledztwami. W szczególności są to:

 • Identyfikacja niewłaściwych procedur antyfraudowych w organizacji,
 • Identyfikacja sprawców przestępstw i osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie procedur, 
 • Zapobieżenie dalszym przestępstwom,
 • Wysłanie wyraźnego przekazu, że oszustwa nie będą tolerowane,
 • Określanie zakresu ewentualnych potencjalnych zobowiązań lub strat,
 • Pomoc w odzyskiwaniu strat
 • Zapobieżenie potencjalnym stratom,
 • Łagodzenie innych negatywnych  konsekwencji przestępstwa,
 • Wzmocnienie  kontroli wewnętrznej.

Ponadto, w niektórych przypadkach, śledztwo może być wymagane przez prawo. Obowiązek wszczęcia dochodzenia może wynikać z ustaw, rozporządzeń, umów lub zwykłych obowiązków prawnych. Prezesi i menadżerowie są zobowiązani do dbania o dobro organizacji i udziałowców.

Ostatni raport Międzynarodowego Stowarzyszenia Certyfikowanych Biegłych ds. Przestępstw Gospodarczych (Association of Certified Fraud Examiners  – ACFE) dotyczący nadużyć i oszustw pracowniczych „Report to the Nations. 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse” wyraźnie wskazuje, iż przestępstwa gospodarcze i nadużycia popełniane są ta,  gdzie nie ma lub szwankują:

 • Wewnętrzne kodeksy postępowania, 
 • Aktywny monitoring i bieżące analizy
 • Niespodziewanie audyty
 • Kontrole wewnętrzne
 • Przeglądy menadżerskie, gorąca linia czy brak polityki antyfraudowej

Warto odnotować, iż ponad 40 przypadków wykryto dzięki sygnalistom (whistleblowerom), zaś 14% zgłosiły osoby chcące zachować anonimowość.

Co może Biuro Detektyw24?

Nasze śledztwo gospodarcze to wypracowany przez lata kompleksowy proces, zaczynający się od gromadzenia dowodów, a kończący się na opracowaniu rekomendacji na przyszłość. Nasza działania dochodzeniowo-śledcze obejmują następujące etapy:

 • Gromadzenie  dowodów i ich analiza,
 • Przygotowanie planu śledztwa i jego prowadzenie,
 • Opracowania wyników w formie raportu,
 • Składanie zeznań w postepowaniu wewnętrznym lub sądowym jeśli wymaga tego sytuacja,
 • Pomoc w wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom poprzez wypracowanie odpowiedniej polityki antyfraudowej

Uzyskanie dowodów

Gromadzimy dokumenty, oświadczenia lub zeznania świadków. Włączamy  w ten proces biegłych księgowych oraz specjalistów z zakresu informatyki śledczej. Wartość śledztwa opiera się na wiarygodności dowodów. Księgowi i biegli informatycy są specjalistami w pozyskiwaniu dowodów elektronicznych i odzyskiwania danych, wyceny majątku, procedury upadłości, wyceny strat finansowych itp. Są w stanie opracować dowody wiarygodne w postępowaniach sądowych.

Plan śledztwa

Plan śledztwa to elastyczny dokument, który zawiera chronologię faktów i podstawowe zarzuty, ocenę zaistniałego problemu, ocenę jakie osoby i dokumenty mogą mieć znaczenie dla śledztwa, kto powinien  być przesłuchany i w jakiej kolejności.

Raportowanie wyników

Raport to opis zdarzenia (przestępstwa), udokumentowane działania śledczego i jego ekspertów, główne  ustalenia śledztwa, wnioski i rekomendacje. Forma raportu zależy od kierownictwa firmy, ale zdecydowana większość ma formę pisemną.

Składanie zeznań

Nasi śledczy i powołani biegli są w pełni przygotowani do składania zeznań z poczynionych ustaleń zarówno przed zarządem firmy, jak i w ewentualnym postępowaniu sądowym. Eksperci są osobami wiarygodnymi i prawdomównymi, merytorycznie przygotowanymi do zwięzłej, logicznej prezentacji wyników. Wielokrotnie występowali w rozprawach sądowych

Pomoc w wykrywaniu i zapobieganiu przestępstwom i oszustwom

Nasi specjaliści są przygotowani do udzieleni pomocy w zakresie wypracowania planu zapobiegania i reagowania na przestępstwa i nadużycia. Plan taki określa zagrożenia, procedury postępowania, zadania i odpowiedzialność poszczególnych osób w przedsiębiorstwie w obliczu zaistnienia zagrożeń. Organizacje bez planu reagowania nie są w stanie odpowiednio  i terminowo rozwiązywać problemy i prawdopodobnie wydadzą więcej środków i poniosą większe szkody niż te, które mają takie plany i ściśle je egzekwują.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net