Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Nieuczciwa Konkurencja jako największe zagrożenie przedsiębiorcy:

Świat biznesu w obecnych czasach przybiera postać wyścigu. Na całym świecie przedsiębiorcy szukają najnowszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania, nowatorskich pomysłów, najlepszych technologii i produktów. Wszystko po to, aby w oczach konsumenta być numerem jeden. Tylko taka pozycja gwarantuje sukces, satysfakcję oraz ogromne przychody.  Droga do sukcesu jest bardzo trudna i ma wiele przykrych niespodzianek, którymi są czyny nieuczciwej konkurencji, to jest szpiegostwo gospodarcze, wykradanie tajemnicy przedsiębiorstwa, utrudnianie dostępu do rynku czy naśladownictwo produktu, ale także pomawianie czy namawianie kontrahentów do odstąpienia czy zaniechania wykonania umowy. Specjaliści z Agencji Detektyw 24 przeprowadzą postepowanie mające na celu zebranie dowodów do spraw sądowych związanych z czynami nieuczciwej konkurencji. Materiały dowodowe będą niezbędne do wezwania o zaniechanie szkodliwego procederu lub złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zagadnienia z zakresu nieuczciwej konkurencji  jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nieuczciwa konkurencja została zdefiniowana w art. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy  czy też klienta.  Natomiast przedsiębiorcą, w rozumieniu w.w Ustawy, jest każda osoba fizyczna, prawna- spółka, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby  w sposób uboczny działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczy w działalności gospodarczej.

Zatem czyny nieuczciwej konkurencji mogą zostać popełnione w każdej sferze prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże większość przedsiębiorców kojarzy je  jedynie z podszywaniem się pod inny podmiot gospodarczy, czy też poprzez produkcję lub sprzedaż podróbek markowych towarów albo  poprzez stosowanie podobnej nazwy w oznaczeniu przedsiębiorstw. Nie można ich jednak tak ograniczać. Akty nieuczciwej konkurencji uregulowane w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczą także innych sfer działalności gospodarczej.

Za działania, które mieszczą się w katalogu czynów nieuczciwej konkurencję uważa się w szczególności:

 • Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,  w tym: nazwy firmy (art. 5, 6 i 7 ustawy);
 • Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego bądź wprowadzające w błąd oznaczenie towarów albo usług (art. 8, 9 i 10  ustawy);
 • Naśladownictwo produktów, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu (art. 10 i 13 ustawy);
 • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 ustawy);
 • Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy (art. 12 ustawy);
 • Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie produktu, towaru itp. (art. 14 ustawy);
 • Utrudnianie dostępu do rynku (art. 15 ustawy);
 • Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną (art. 15a ustawy);
 • Nieuczciwa lub zakazana reklama (art. 16 ustawy);
 • Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej i prowadzenie sprzedaży premiowanej (art. 17a i 17c ustawy)
 • Prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym

Przedsiębiorca dochodzący ochrony  swoich praw  przed Sądem na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest zobowiązany wykazać:

 • Sprzeczność zachowania określonego podmiotu (tzn. przedsiębiorcy w rozumieniu artykułu 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) z prawem lub dobrymi obyczajami;
 • Powstanie stanu zagrożenia lub naruszenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta;
 • Związek pomiędzy powstałym stanem zagrożenia a godnym ochrony interesem powoda.

Ustawa zawiera szeroki katalog roszczeń pozostających w związku z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. Poszkodowany przedsiębiorca może wystąpić do Sądu, domagając się w szczególności:

 • Zaniechania niedozwolonych działań;
 • Usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 • Złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 • Naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych;
 • Wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych;
 • Zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.

Roszczenia   przysługujące  poszkodowanemu przedsiębiorcy określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, są bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi osób, którym przysługują. Posiadają one majątkowy charakter ze względu na to, że zgodnie z artykułem 1 ustawy, reguluje ona zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w  sferze działalności gospodarczej.

Agencja Detektywistyczna Detektyw 24 na zlecenie klienta przeprowadzi działania operacyjne, ustalające czy występuje zjawisko nieuczciwej konkurencji na terenie Polski. Nasi specjaliści przygotują niezbędny materiał dowodowy do celów procesowych.

Agencja Detektyw 24 każdą sprawę traktuje indywidualnie. Strategia jest przygotowywana w oparciu o specjalistyczną wiedzę naszych ekspertów. Wycena oraz termin realizacji ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Przepisy prawne:

„Ustawa o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji”

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031531503

http://www.paiz.gov.pl/prawo/nieuczciwa_konkurencja

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net