Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Wywiad gospodarczy

Przedstawiamy Państwu ofertę najbardziej zaawansowanych Wywiadów Gospodarczych

Wywiad gospodarczy rozumiemy jako profesjonalne pozyskiwanie, analizowanie i opracowywanie informacji o określonych segmentach rynku, funkcjonujących na tym rynku podmiotach, ich osiągnięciach, projektach działań i pozycji ekonomicznej, ale też – w naszym przypadku jako agencji detektywistycznej – to gromadzenie informacji o osobach (menadżerach, klientach, konkurentach itp.) i opracowywanie charakterystyk personalnych. Na wywiad gospodarczy składają się zasadnicze elementy: gromadzenie, analiza, opracowanie i wykorzystanie informacji. 

Wywiad gospodarczy ze swoimi unikalnymi narzędziami i metodami gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji jest ważnym orężem konkurencyjnym. Stał się też istotnym elementem zarządzania. 

Wywiad gospodarczy prowadzimy w sposób jawny, w granicach prawa. W przeciwieństwie do szpiegostwa gospodarczego, które korzysta z nielegalnych środków np. takich jak kradzieże, włamania, szantaż, wymuszanie, w naszym wywiadzie gospodarczym wykorzystujemy informacje powszechnie dostępne. 

Wywiad gospodarczy ma do spełnienia wiele funkcji. Jest bowiem:

 • informacją przeanalizowaną do postaci umożliwiającej podejmowanie decyzji,
 • narzędziem wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem i ukazującym nowe możliwości firmom lub innym podmiotom,
 • środkiem dostarczającym wiarygodną i rzetelną ocenę,
 • sposobem poprawy pozycji konkurencyjnej firmy (podmiotu),
 • narzędziem wspomagającym taktyczne i strategiczne działania określonego podmiotu lub osób.

W wielkich korporacjach i firmach istnieje silne przekonanie, które podzielamy, że znaczenie wywiadu gospodarczego będzie wzrastało w związku z rosnącą dynamiką i globalizacją rynku. Rośnie zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną i przetworzoną informację we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw, instytucji. Potrzebują ją również osoby. Zarysowuje się większa potrzeba wykorzystania nowych narzędzi IT, służących bezpośrednio do przetwarzania i obiegu informacji. Ponadto w służbie wywiadu pojawiają się nowe, bardziej wyszukane techniki informatyczne. Możemy wyjść naprzeciwko popytowi na taką informację, dysponujemy bowiem odpowiednimi narzędziami i kompetentnymi specjalistami.

Co możemy zaoferować przedsiębiorstwom?

Wachlarz naszych usług dedykowanych przedsiębiorstwom jest szeroki, ale najważniejsze można streścić w sposób następujący:

 • wykrywanie zagrożeń konkurencyjnych,
 • zwiększanie przewagi konkurencyjnej poprzez skracanie czasu reakcji na określone działanie konkurencji,
 • poszukiwanie nowych możliwości rozwojowych dla przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze zadania bardzie szczegółowe, oferujemy:

 • przewidywanie akcji konkurentów,
 • rozpoznawanie nowych lub potencjalnych konkurentów,
 • dostarczanie informacji o podmiotach przewidzianych do fuzji lub zakupów,
 • dostarczanie informacji o zmianach politycznych, prawnych mogących wpływać na przedsiębiorstwo i jego rynek,
 • dostarczanie informacji ułatwiającej nowe inwestycje, wejścia itp.,
 • pomoc we wdrażaniu nowych narzędzi zarządzania,
 • pomoc w audycie stanu bezpieczeństwa informacji,
 • pomoc w budowie komórek wywiadu gospodarczego lub komórek bezpieczeństwa informacji,
 • pomoc w opracowywaniu planów bezpieczeństwa informacji.

Usługi detektywa w zakresie wywiadu gospodarczego gwarantują:

 • anonimowość – istotną zwłaszcza w procesie gromadzenia informacji z osobowych i nieosobowych źródeł; tożsamość klienta zawsze pozostaje poufna;
 • obiektywność – nie powielamy schematów, nie koloryzujemy wyników zwłaszcza w sytuacji braku nadmiaru informacji; nie ulegamy żadnym naciskom, jesteśmy wolni od uprzedzeń i subiektywizmu.
 • szersze, bardziej wszechstronne ujęcie badanego problemu – badamy problem wieloaspektowo, w określonym kontekście; zazwyczaj dysponujemy materiałem porównawczym,
 • nieregularność lub regularność usługi – wkraczamy, gdy istnieje ważna, nie cierpiąca zwłoki potrzeba informacyjna; możemy realizować też zadania stałe,
 • oszczędność kosztów – utrzymanie struktury wywiadu w firmie w lub realizacja zadania wywiadowczego własnymi siłami są zazwyczaj bardziej kosztowne.

Czytaj także: restrukturyzacja przedsiębiorstw po pandemii

Zadzwoń do eksperta

Tomasz Stryszowski tel.: +48 730 377 777
e-mail: tomasz.stryszowski@detektyw24.net