Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Audyt śledczy

Audyt śledczy, zwany również audytem dochodzeniowym, to bardzo wyspecjalizowana usługa, którą prowadzi niewiele podmiotów. Detektyw24 realizuje ją od wielu lat, bowiem posiada bądź współpracuje z gronem specjalistów, którzy profesjonalnie i z zachowaniem najwyższych standardów prowadzą audyty śledcze na rzecz przedsiębiorstw.

Audyt śledczy tym się różni od innych audytów bezpieczeństwa, iż jego głównym celem jest wykrycie sprawcy i okoliczności konkretnego przestępstwa (nadużycia), jakie zaistniało w firmie. Najnowsze badania wyspecjalizowanych organizacji pokazują, że światowa gospodarka może tracić nawet do 5-6% przychodów w wyniku nadużyć i przestępstw dokonywanych wewnątrz przedsiębiorstw.

Audyt śledczy realizowany przez Detektyw24 jest więc wyjściem naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu firm na ten rodzaj usługi, zwłaszcza tych, które nie chcą tworzyć własnych komórek organizacyjnych skoncentrowanych jedynie na tej funkcji. Metody i techniki dochodzeniowe wykorzystywane przez naszych specjalistów (m.in. pracowników pionów śledczych policji, biegłych rewidentów, księgowych) służą do wykorzenienia zjawisk patologicznych w zlecającej usługę organizacji.

Oprócz wykrycia sprawcy, celem naszych działań jest uzyskanie istotnych dowodów przeciwko podejrzanemu, przełożenie ustaleń na dowody sądowe, zaprezentowanie  zaleceń zapobiegającym takim oszustwom w przyszłości. 

Audyt śledczy Detektyw 24 obejmuje:

 • Badanie podejrzanych procedur finansowych i operacyjnych w organizacji,
 • Badanie podejrzanych zachowań i działań pracowników, kadry kierowniczej bądź kontrahentów,
 • Analizę sprawozdań i dokumentów finansowych oraz innej dokumentacji przedsiębiorstwa w celu wykrycia fałszerstw, manipulacji w księgach rachunkowych, sprzeniewierzenia aktywów oraz korupcji,
 • Badanie nadużyć związanych z procesami sprzedaży, fuzji, upadłości i bankructwa,
 • Weryfikację budzących wątpliwości powiązań pracowników, badanie konfliktów interesów itp.
 • Gromadzenie dowodów i przetwarzanie ich na dowody sądowe,
 • Przygotowanie raportu końcowego na podstawie ustaleń  audytu,
 • Pomoc we wniesieniu sprawy sądowej przeciwko sprawcom nadużyć.

Istotnym dokumentem wieńczącym audyt śledczy, wykonanym przez zespół  Detektyw24, jest raport końcowy. Jest to dokument zbudowany na w pełni potwierdzonych faktach, jasny i zwięzły w formie, umożliwiający wyciągania wniosków jego adresatowi.

Jego układ jest następujący:

 • opis okoliczności, przebieg zdarzenia – zaistniały stan rzeczy udokumentowany w trakcie dochodzenia, stwierdzone nieprawidłowości mające charakter przestępstw i ich zasięg,
 • przyczyny – źródła nieprawidłowości, ich rodzaj, szczebel organizacyjny lub mechanizmy odpowiedzialne za nieprawidłowości,
 • konsekwencje (efekty)  – jakościowe i ilościowe; straty materialne, pieniężne, ew. straty personalne, czasowe, produkcyjne itp.)
 • stan pożądany (kryteria) – jaki powinien być stan rzeczywisty w świetle przepisów prawa, zasady i procedur, którego naruszenie uzasadnia postawienie zarzutów. W przypadku braku określonych kryteriów audytorzy Detektyw24, polegając na swojej wiedzy zawodowej i doświadczeniu, proponują odpowiednie kryteria, takie jak praktyki i procesy biznesowe, akceptowalne procedury księgowe lub procedury kontroli wewnętrznej.
 • program naprawczy (rekomendacje) – propozycje rozwiązania problemu, identyfikacja słabości organizacji i procedur kontrolnych, określenie działań dyscyplinujących, ew. przygotowanie materiału sądowego.

Zadzwoń do eksperta

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net