Kursy detektywistyczne

Jesteś osobą kreatywną, spostrzegawczą i dociekliwą, zauważasz sytuacje i zdarzenia, które umykają uwadze przeciętnych ludzi,  interesuje Cię praca z dreszczykiem emocji i adrenaliny, w której nie ma monotonii, a każde zlecenie stanowi nowe wyzwanie ?

Jeśli tak to mamy dla Ciebie propozycję – kurs, który umożliwi zdobycie uprawnień i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa, bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa).

Nie będzie to kurs jakich po wejściu w życie przepisów deregulujących dostęp do tego zawodu jest w Polsce wiele. Szkolenie do udziału, w których Cię zapraszamy organizowane jest przez największą w kraju firmę detektywistyczną z blisko 20 letnim doświadczeniem, zdobytym w kraju i za granicą w efekcie tysięcy zrealizowanych pomyślnie spraw.

Dodatkowym atutem odbycia kursu organizowanego przez Detektyw 24 jest szansa pracy w naszym zespole dla wybranych uczestników kursu, a także możliwość zdobycia dodatkowych, praktycznych umiejętności w trakcie kolejnych kursów II i III stopnia.

Najbliższy kurs rozpocznie się już 27 listopada! Zapisz się już dzisiaj!

Zapisz się na kurs

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Dowiedz się więcej!

Zapisy pod adresem mailowym: szkolenia@detektyw24.net (w tytule maila prosimy dopisać: kurs detektywistyczny) oraz pod numerem telefonu +48 733 477 777

Szkolenia podstawowe

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych o wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ukończyła 21 lat,
3) posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
8) ma nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu detektywa i ubiegania się o wydanie licencji trwa 50 godzin i obejmuje następujące zagadnienia:

1. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (w wymiarze 15 godzin);
2. przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa (w wymiarze 15 godzin);
3. przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (w wymiarze 20 godzin).

Szczegółowa tematyka szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa:

Temat I: Ochrona danych osobowych

1. Pojęcie danych osobowych.
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

1. Pojęcie informacji niejawnych.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na te- renie Unii Europejskiej.

Cena kursu: 1350 złotych

 

KURS II STOPNIA – doszkalający dla detektywów

Ten blok szkolenia polecamy osobom, które ukończyły kurs detektywistyczny, lecz nie miały możliwości zdobycia doświadczenia tak niezbędnego w ciężkiej, ale ciekawej pracy detektywa w terenie. Dzięki pomocy naszych ekspertów, uczestnicy szkolenia zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, które będą mogli z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji zleceń. W pracy detektywa każdy błąd może spowodować niepowodzenie obserwacji dlatego im więcej szkolenia i zajęć praktycznych tym mniej błędów w trakcie późniejszej pracy. W wojsku funkcjonuje takie powiedzenie: „im więcej potu na szkoleniach tym mniej krwi w boju.” Praca detektywa to nie walka, ale aby ją dobrze wykonać trzeba znać od podstaw warsztat podstawowych technik zdobywania informacji.

Zajęcia będą się odbywały przez trzy kolejne weekendy, w tym zajęcia praktyczne w terenie, a po ich ukończeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty Detektyw24. Najlepsi absolwenci szkolenia mogą liczyć na współpracę z naszą Agencją.

Kadrę instruktorów z zakresu obserwacji stanowią osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w pracy w biurze Detektyw24, a także w ramach pracy w instytucjach państwowych (Policja, Służby Specjalne).

Plan szkolenia:

Temat I: Obserwacja:

Techniki i rodzaje obserwacji w zależności od środka transportu oraz miejsca prowadzenia działań.

  • Obserwacja piesza,
  • Obserwacja w środkach komunikacji miejskiej,
  • Obserwacja z wykorzystaniem pojazdów,
  • Obserwacja w miejscach publicznych (kina, restauracje, dworce kolejowe i lotnicze, hotele itp.).
  • Sposoby wykrywania obserwacji/ kontrobserwacja

Temat II: Obserwacja zajęcia praktyczne w terenie

W tym bloku tematycznym po zrealizowaniu zajęć teoretycznych z naszymi wykładowcami, kursanci otrzymają konkretne zadania do realizacji jako prowadzący obserwację i obserwowani. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem pojazdów, środków komunikacji publicznej, a także pieszo w różnych porach dnia i miejscach, w tym także na dworcu i lotnisku – miejscach szczególnie narażonych na niepowodzenie. Po przeprowadzeniu zajęć praktycznych w terenie odbędzie się omówienie realizacji poszczególnych zadań i wskazanie ewentualnych błędów popełnianych przez szkolonych. Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające w tym zakresie wieloletnie doświadczenie.

Temat III: Sporządzanie dokumentacji z obserwacji – w tym obróbka materiału foto i video.

Temat IV: Zapoznanie i obsługa sprzętu wykorzystywanego przez detektywów w trakcie prowadzenia obserwacji oraz innych działań. 

Wiedzę na ten temat przekazują nasi eksperci (detektywi, którzy na co dzień posługują się nim w swojej pracy), a także przedstawiciel współpracującej z nami firmy zajmującej się sprzedażą takich urządzeń.

Temat V: Wykorzystywanie dronów w działaniach detektywów.

Czas trwania szkolenia: 50 godzin

Koszt: 4000 złotych