Kursy detektywistyczne

Jesteś osobą kreatywną, spostrzegawczą i dociekliwą, zauważasz sytuacje i zdarzenia, które umykają uwadze przeciętnych ludzi,  interesuje Cię praca z dreszczykiem emocji i adrenaliny, w której nie ma monotonii, a każde zlecenie stanowi nowe wyzwanie ?

Jeśli tak to mamy dla Ciebie propozycję – kurs, który umożliwi zdobycie uprawnień i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa, bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa).

Nie będzie to kurs jakich po wejściu w życie przepisów deregulujących dostęp do tego zawodu jest w Polsce wiele. Szkolenie do udziału, w których Cię zapraszamy organizowane jest przez największą w kraju firmę detektywistyczną z blisko 20 letnim doświadczeniem, zdobytym w kraju i za granicą w efekcie tysięcy zrealizowanych pomyślnie spraw.

Dodatkowym atutem odbycia kursu organizowanego przez Detektyw 24 jest szansa pracy w naszym zespole dla wybranych uczestników kursu, a także możliwość zdobycia dodatkowych, praktycznych umiejętności w trakcie kolejnych kursów II i III stopnia.

Zapisy na pierwszy kurs w 2022 roku już się rozpoczęły! Najbliższy kurs wystartuje 21 stycznia. Cena kursu to 1490 złotych.

Zapisz się już dzisiaj! Liczba miejsc ograniczona.

zapisy na kurs

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Dowiedz się więcej!

Zapisy pod adresem mailowym: szkolenia@detektyw24.net (w tytule maila prosimy dopisać: kurs detektywistyczny) oraz pod numerem telefonu +48 733 477 777

Kursy detektywistyczne online

Od 27 kwietnia 2021 roku dopuszczone zostały szkolenia detektywistyczne online. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji szkolenie detektywistyczne online wymaga przeprowadzenia zaliczenia sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia zagadnień omawianych na szkoleniu, a zaliczenie to nie może odbyć się w formie zdalnej, przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość.

Jesteś zainteresowany kształceniem na odległość? Zapisy trwają.

Zapisy pod adresem mailowym: szkolenia@detektyw24.net (w tytule maila prosimy dopisać: kurs detektywistyczny online) oraz pod numerem telefonu +48 733 477 777

Szkolenia podstawowe

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych o wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ukończyła 21 lat,
3) posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
8) ma nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu detektywa i ubiegania się o wydanie licencji trwa 50 godzin i obejmuje następujące zagadnienia:

1. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (w wymiarze 15 godzin);
2. przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa (w wymiarze 15 godzin);
3. przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (w wymiarze 20 godzin).

Szczegółowa tematyka szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa:

Temat I: Ochrona danych osobowych

1. Pojęcie danych osobowych.
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

1. Pojęcie informacji niejawnych.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na te- renie Unii Europejskiej.

KURS II STOPNIA – doszkalający dla detektywów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niedoświadczonych, młodych detektywów, chcących zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu warsztatu pracy oraz form i metod działania, zapraszamy na organizowane przez Detektyw 24, jedyne tego typu w Polsce, szkolenia specjalistyczne. Polecamy je szczególnie osobom, które ukończyły kursy podstawowe i są zainteresowane pracą, w tym niezwykle ciekawym ale i wymagającym doświadczenia zawodzie. Kursy podstawowe, to minimum, jakie trzeba uzyskać, aby zdobyć licencję Detektywa, ale nie mamy wpływu na ich program, który jest narzucony przez MSW i A i zawiera głównie zagadnienia teoretyczne. Natomiast kurs drugiego stopnia przygotowuje do realizacji działań terenowych, ponadto jest ukierunkowany na praktyczne podejście do wykonywania tego zawodu. Nasze szkolenia będą prowadzone wg. autorskiego programu, wzorowanego w możliwym dla nas zakresie, na programie jaki stosują służby specjalne w procesie kształcenia z technik i zasad obserwacji. 

Jesteśmy dumni z tego, że co roku wśród osób posiadających licencję detektywa, powiększa się grupa tych którzy zdobywali swoje pierwsze szlify na szkoleniach podstawowych organizowanych przez Agencję Detektyw 24. 

Do osób, które chcą uzyskać solidne praktyczne przygotowanie, pozwalające samodzielnie prowadzić skuteczne działania, co z całą pewnością ułatwi lub umożliwi znalezienie pracy, kierujemy ofertę szkoleń II stopnia z zakresu prowadzenia i wykrywania obserwacji.

Dzięki pomocy naszych ekspertów, uczestnicy szkolenia zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, które będą mogli
z powodzeniem doskonalić i wykorzystywać w trakcie realizacji zleceń.  W pracy detektywa, każdy błąd może spowodować niepowodzenie, dlatego im więcej szkolenia i zajęć praktycznych, tym mniej błędów w trakcie późniejszej pracy. W wojsku funkcjonuje takie powiedzenie: „im więcej potu na szkoleniach tym mniej krwi w boju.” Praca detektywa to nie walka, ale aby ją dobrze wykonać trzeba znać od podstaw warsztat podstawowych technik zdobywania informacji i prowadzenia działań detektywistycznych.

Organizowane przez nas zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym przez dwa kolejne weekendy lub w trybie tygodniowym przez cztery kolejne dni.
W trakcie szkolenia, poza zajęciami teoretycznymi, prowadzone będą zajęcia praktyczne w terenie, w oparciu o bardzo realistycznie przygotowane scenariusze, przykładowych spraw, realizowanych najczęściej przez detektywów. Jednym z tematów szkolenia będą także zagadnienia związane z OSINT-em (szkolenia III stopnia) oraz aspektami psychologicznymi w pracy detektywa. Kursanci będą także szkoleni z zasad prowadzenia spotkań i rozmów z klientami. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymają certyfikaty Detektyw 24, a najlepsi absolwenci kursów mogą liczyć na współpracę z naszą Agencją Detektywistyczną.

Kadrę wykładowców i instruktorów stanowią osoby posiadające wieloletnie doświadczenie, zdobyte zarówno w pracy w biurze Detektyw24, a także w ramach pracy i służby w instytucjach państwowych realizujących zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną kontrwywiadowczą Państwa. 

Ramowy plan szkolenia specjalistycznego II stopnia:

Temat I: Obserwacja/ Teoria:

Techniki i rodzaje obserwacji w zależności od środka transportu oraz miejsca prowadzenia działań.

  • Obserwacja piesza,
  • Obserwacja w środkach komunikacji miejskiej,
  • Obserwacja z wykorzystaniem pojazdów i innych środków transportu,
  • Obserwacja w miejscach publicznych (kina, restauracje, dworce kolejowe
    i lotniska, hotele itp.).
  • Sposoby wykrywania oraz tzw. „gubienia obserwacji/ kotrobserwacja

Temat II: Psychologiczne aspekty w pracy detektywa – zasady ogólne.

Temat III : OSINT, jako jedna z metod wykorzystywanych przez Agencję Detektywistyczne w procesie zdobywania i weryfikowania informacji. 

Temat IV: Obserwacja zajęcia praktyczne w terenie.

W tym bloku tematycznym, po zrealizowaniu zajęć teoretycznych z naszymi wykładowcami, kursanci otrzymają konkretne zadania do realizacji jako prowadzący obserwację i obserwowani. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem pojazdów, środków komunikacji publicznej, a także pieszo w różnych porach dnia i miejscach, w tym także na dworcu i lotnisku tj. w miejscach szczególnie narażonych na niepowodzenie. Po przeprowadzeniu zajęć praktycznych w terenie odbędzie się omówienie realizacji poszczególnych zadań i wskazanie ewentualnych błędów popełnianych przez szkolonych. Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające w tym zakresie wieloletnie doświadczenie.

Temat V: Sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych czynności detektywistycznych

Temat VI: Zapoznanie i obsługa sprzętu wykorzystywanego przez detektywów w trakcie prowadzenia obserwacji oraz innych działań. 

Wiedzę na ten temat przekazują nasi eksperci oraz detektywi, którzy na co dzień posługują się nim w swojej pracy.

Czas trwania szkolenia: 4 dni

Koszt: 4000 złotych netto

Zapisz się na kurs

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Startujemy już wkrótce. Zapisy trwają.

Zapisy pod adresem mailowym: szkolenia@detektyw24.net (w tytule maila prosimy dopisać: kurs detektywistyczny II stopnia) oraz pod numerem telefonu +48 733 477 777