Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Kursy detektywistyczne

Jesteś osobą kreatywną, spostrzegawczą i dociekliwą, zauważasz sytuacje i zdarzenia, które umykają uwadze przeciętnych ludzi, interesuje Cię praca z dreszczykiem emocji i adrenaliny, w której nie ma monotonii, a każde zlecenie stanowi nowe wyzwanie?

Jeśli tak to mamy dla Ciebie propozycję – kurs, który umożliwi zdobycie uprawnień i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa, bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa).

Nie będzie to kurs jakich po wejściu w życie przepisów deregulujących dostęp do tego zawodu jest w Polsce wiele. Szkolenie do udziału, w których Cię zapraszamy organizowane jest przez największą w kraju firmę detektywistyczną z blisko 20 letnim doświadczeniem, zdobytym w kraju i za granicą w efekcie tysięcy zrealizowanych pomyślnie spraw.

Dodatkowym atutem odbycia kursu organizowanego przez Detektyw 24 jest szansa pracy w naszym zespole dla wybranych uczestników kursu, a także możliwość zdobycia dodatkowych, praktycznych umiejętności w trakcie kursów doszkalających.

Terminy i ceny

Trwają zapisy na najbliższy kurs detektywistyczny, który odbędzie się w formie 2 zjazdów weekendowych:

I zjazd: 31 maja -2 czerwca 2024 roku

II zjazd: 8-9 czerwca 2024 roku

Szkolenie trwa 5 dni odbywa się w formie dwóch zjazdów weekendowych.

Miejsce prowadzenia szkolenia: Warszawa.

Cena: 2000 złotych

Zapisz się na kurs

szkolenia@detektyw24.net
+48 733 477 777

Kurs detektywistyczny online

Od 27 kwietnia 2021 roku dopuszczone zostały szkolenia detektywistyczne online. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji szkolenie detektywistyczne online wymaga przeprowadzenia zaliczenia sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia zagadnień omawianych na szkoleniu, a zaliczenie to nie może odbyć się w formie zdalnej, przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza, że zaliczenie musi być przeprowadzone w formie stacjonarnej.

Kurs detektywistyczny – program

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych o wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ukończyła 21 lat,
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 8. ma nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
 9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu detektywa i ubiegania się o wydanie licencji trwa 50 godzin i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (w wymiarze 15 godzin);
 2. przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa (w wymiarze 15 godzin);
 3. przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (w wymiarze 20 godzin).

Szczegółowa tematyka szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa:

Temat I: Ochrona danych osobowych

 1. Pojęcie danych osobowych.
 2. Organy ochrony danych osobowych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

 1. Pojęcie informacji niejawnych.
 2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
 4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
 5. Dostęp do informacji niejawnych.
 6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
 7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

 1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
 2. Obowiązki detektywa.
 3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
 3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
 4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
 5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
 6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
 7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

Ile kosztuje licencja detektywa w 2024 roku?

Opłatę za wydanie licencji detektywa ustalona jest w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W styczniu 2024 roku opłata za wydanie licencji wynosi około 3500 złotych.