Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

POZEW O ROZWÓD

Przesłanki do orzeczenia przez sąd rozwodu określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który mówi, że podstawą ubiegania się o rozwód jest trwały i zupełny rozkład pożycia rozumiany jako rozpad wszystkich więzi łączących małżonków. 

Przyjęto, że do orzeczenia rozwodu musi nastąpić zupełny rozkład wszystkich więzi łączących małżonków:

 • więź fizyczna, w której małżonkowie nie współżyją seksualnie ze sobą;
 • więź duchowa, której ustanie następuje poprzez wygaśnięcie miłości, wzajemnego szacunku, wsparcia i akceptacji;
 • więź gospodarcza przejawiająca się prowadzeniem oddzielnych gospodarstw domowych lub oddzielnym zamieszkiwaniem.

Pozew o rozwód może być złożony bez orzekania o winie, tzw. rozwód za porozumieniem stron lub z wnioskiem o orzeczenie którejś ze stron. Orzeczenie winy może być jednostronne, w którym sąd uznaje, że jeden z małżonków swoim zachowaniem przyczyniła się do rozpadu małżeństwa lub z winy obu stron, przy którym mamy do czynienia z orzeczeniem sądu wskazującym, że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozpad związku. Każde orzeczenie sądu niesie ze sobą określone konsekwencje zatem decyzja o formie pozwu powinna być przemyślana i podjęta ze świadomością jej skutków.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie 

Przyjęto, że jest to najszybszy sposób na uzyskanie rozwodu orzekany w sytuacji zgody obojga małżonków na przeprowadzenie postępowania rozwodowego bez orzekania przez sąd, która ze stron doprowadziła do rozpadu związku. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron ważne jest, aby strony we własnym zakresie ustaliły między sobą kwestie dotyczące, takich kwestii jak:

 • władzy rodzicielskiej nad dziećmi;
 • wysokości alimentów;
 • częstotliwości kontaktów z rodzicem, który z dziećmi nie zamieszkuje.

Rozwód bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron reguluje również kwestie obowiązku alimentacyjnego małżonków wobec siebie. W przypadku, w którym rozwód przyczynił się do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej jednej ze stron, popadła ona w niedostatek i nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Sąd wówczas po zbadaniu sytuacji zarobkowej i majątkowej drugiej ze stron może uznać obowiązek alimentacyjny na okres maksymalnie 5 lat od czasu orzeczenia rozwodu. Po upływie 5 lat można ubiegać się o przedłużenie okresu alimentacji, jednak na takie orzeczenie sądy decydują się bardzo rzadko. Obowiązek alimentacyjny wygasa także w chwili, gdy strona otrzymująca świadczenie, zawrze nowy związek małżeński.

Pozew o rozwód z orzeczeniem winy 

Z założenia jest procesem dłuższym i wymagającym przygotowania od strony chcącej być uznaną za niewinną. Złożenie wniosku o rozwód z winy jednej ze stron wymaga zgromadzenia i przedłożenia materiału dowodowego potwierdzającego, że zachowanie małżonka spowodowało ustanie więzi oraz rozpad małżeństwa. 

Katalog powodów pozwalających na domaganie się rozwodu z orzeczeniem winy nie jest zamknięty, jednak do najczęstszych przyczyn należą:

 • zdrada małżeńska;
 • alkoholizm, narkomania, hazard;
 • przemoc domowa – fizyczna, psychiczna, ekonomiczna;
 • porzucenie rodziny.

Sąd od strony powodowej będzie oczekiwał przedstawienia dowodów na to, że druga strona zawiniła rozpadowi małżeństwa. Do takich dowodów możemy zaliczyć:

 • sprawozdanie detektywa, zdjęcia, nagrania video;
 • zeznania świadków;
 • wydruki maili, wiadomości tekstowych SMS i wiele innych.

Czytaj więcej: pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie są znacznie poważniejsze, zwłaszcza dla strony uznanej za winną rozpadu małżeństwa. Podstawowym jest obowiązek alimentacyjny na rzecz strony niewinnej, który może być orzeczony nawet dożywotnio. Orzeczona wina za rozkład związku może skutkować także nierównym podziałem majątku czy, w uzasadnionych przypadkach, ograniczeniem władzy rodzicielskiej.

Detektyw24 oferuje kompleksową pomoc podczas rozwodu:

 • doradztwo w zakresie wyboru rodzaju pozwu rozwodowego
 • określenie strategii rozwodowej niezbędnej w celu przygotowania odpowiedniego materiału dowodowego;
 • przygotowanie materiału dowodowego obejmującego sprawozdanie detektywa, zdjęcia oraz nagrania video;
 • stawiennictwo w sądzie detektywów prowadzących czynności jako świadków

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Józef Polikowski tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net