Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

POSZUKIWANIE MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Jeśli Twój dłużnik okazał się być niewypłacalny, a komornik tłumaczy go, że nie posiada majątku, Detektyw24 skutecznie rozwiąże Twój problem i ustali ukryty lub zbyty majątek Twojego dłużnika.

Posiadanie zadłużenia nie jest karane w Polsce, natomiast niektóre działania dłużników zmierzające do ochrony ich majątku przed windykacją ze strony wierzycieli mogą stanowić przestępstwo.

Do grupy tych przestępstw zaliczane są m.in. przestępstwa z artykułów 300-301 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny.

Artykuł 300 § 1: Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (jeżeli czyn określony powyżej wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8). Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego.

  • 2: Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 301 § 1: Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności.

  • 3: Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Aby zmierzyć się z dłużnikiem w sądzie i udowodnić mu w.w. czyny, wierzyciel będzie musiał przedłożyć szereg materiałów dowodowych potwierdzających majątek dłużnika takich jak:

– Ruchomości i nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich stwierdzoną wartość przez rzeczoznawcę majątkowego,

– Akcje i udziały,

– Dokumenty świadczące o zbyciu (ukryciu) majątku.

– Miejsce pracy – legalne oraz nielegalne („na czarno”),

– Ukryte źródła dochodu, np. alimenty,

– Rachunki bankowe, lokaty, obligacje,

– Wierzytelności.

Agencja Detektywistyczna Detektyw24 na zlecenie klienta przeprowadzi działania operacyjne, ustalające wszystkie wypisane powyżej składniki majątkowe.

Ustalenie majątku nie tylko ma zastosowanie w sprawach karnych. Coraz częściej uciekają się do nich klienci korporacyjni chcąc zwyczajnie sprawdzić wiarygodność kontrahenta oraz zabezpieczyć się w wypadku jego ewentualnej niewypłacalności.

Na przeprowadzenie ustaleń majątkowych decydują się także małżonkowie przygotowujący się do rozwodu z orzeczeniem o winie, aby odnaleźć zatajone składniki majątku, które współmałżonek nabył w czasie trwania małżeństwa i zataja na czas przeprowadzenia sprawy rozwodowej.

Agencja Detektyw24 każdą sprawę traktuje indywidualnie. Strategia jest przygotowywana w oparciu o specjalistyczną wiedzę naszych ekspertów. Wycena oraz termin realizacji ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net