Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

WYWIAD WINDYKACYJNY

Poszukiwanie majątku nieuczciwego dłużnika jest sprawą  wielowątkową i trudną. Zazwyczaj mamy do czynienia z  „przeciwnikami” wytrawnymi, którzy legitymują się doświadczeniem w procederze ukrywania stanu posiadania. Do klasycznych metod można zaliczyć  przekazanie majątku bliskim, często za pomocą fikcyjnej umowy kupna-sprzedaży, obciążenie majątku innymi zobowiązaniami, częste zmiany rachunków bankowych, zakładanie kont na „słupy”, czyli podstawione osoby, fikcyjne rozwody przy wykazywaniu ogromnych obciążeń alimentacyjnych (mają priorytet w regulowaniu długów). Częsty jest transfer pieniędzy za granicę i kupno nieruchomości na spółkę zarejestrowaną w innym kraju. Bardzo częste są sytuacje, kiedy dłużnik posiada majątek, prowadzi nawet działalność gospodarczą, a egzekucja komornicza okazuje się całkowicie bezskuteczna. Dłużnik przewidując, iż może zostać pozbawiony majątku lub majątek może zostać w przyszłości zajęty przez komornika, sprzedaje jego składniki lub dokonuje darowizn.

Poszukiwania majątku można dokonywać na kilka sposobów: na własną rękę, przy pomocy firmy windykacyjnej (jednocześnie wywiadownia lub kancelaria prawna), poprzez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, z pomocą agencji detektywistycznej. Wybór określonego sposobu postępowania zależy od indywidualnych relacji, jakie zachodziły bądź zachodzą pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, kwoty długu, determinacji wierzyciela itp.

Poważniejszy problem stanowią tzw. z wierzytelności trudne. W kategorii kredytów trudnych mieszczą się zarówno wierzytelności wymagalne, a więc takie, których termin zapłaty już upłynął, jak i niewymagalne, a więc takie, których termin płatności przypada w bliższej lub dalszej przyszłości.

Najtrudniejszy wydaje się sposób poszukiwanie majątku dłużnika na własną rękę, ponieważ wierzyciel zderza się z wieloma barierami prawnymi. Nie może uzyskać informacji z ZUS,  podobnie ma się sprawa z Urzędem Skarbowym, ponieważ wchodzimy na grząski grunt tajemnicy skarbowej. Istnieje szeroki katalog instytucji i osób, którym informacje podatkowe mogą być udostępniane, ale nie otrzyma ich wierzyciel. Analogicznie nie pozyska informacji z jakiegokolwiek banku, ponieważ uniemożliwiają to zapisy o tajemnicy bankowej (art.105 ustawy Prawo bankowe). Wierzyciel może natomiast uzyskać informacje z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) o tym, jakimi samochodami dysponuje dłużnik, ale procedura jest o tyle skomplikowana, iż to minister właściwy do spraw administracji publicznej udostępnia dane lub informacje zgromadzone w ewidencji osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes (art. 80c ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Nie oznacza to wszakże, iż wierzyciel jest całkowicie bezradny. Dostępne są Krajowy Rejestr Sądowy i Księgi Wieczyste. Można więc zaczerpnąć tu sporo informacji o majątku oraz o tym, czy w ogóle prowadzi jeszcze działalność gospodarczą.

Niezależnie jednak od tych możliwości wierzyciela polecamy usługi naszego Biura, które ma narzędzia i wieloletnie doświadczenie w poszukiwaniu majątku dłużników.

Oferta Biura Detektyw24

Nie jesteśmy windykatorami w prawnym znaczeniu tego słowa, ale przede wszystkim Biurem, który potrafi odnaleźć majątek dłużników czyli prowadzi wywiad windykacyjny na wczesnym etapie całej procedury.

Mamy do dyspozycji wiele źródeł, w tym olbrzymią ilość źródeł otwartych. Korzystamy z możliwości jaki daje Główny Urząd Statystyczny, Krajowy Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Ministerstwo Skarbu oraz wyszukiwarka wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Warto też zarekomendować wyszukiwarkę KtoKogo.pl – wspólne przedsięwzięcie Onet.pl i InfoVeriti – która stanowi swoista bazę powiązań biznesowych przedsiębiorców. 

Korzystamy ze źródeł otwartych jak strony internetowe dłużnika, prywatne bazy danych przedsiębiorców jak np. LEX Informator Prawno-Gospodarczy, Info Veriti Polska, HBI PolskaDun&Bradstreet Polska czy Verdict. Korzystamy z bazy nieruchomości AMRON, która dostarcza danych o cenach i wartościach nieruchomości. Właścicielem systemu AMRON jest Związek Banków Polskich. Baza gromadzi dane dotyczące charakterystyki nieruchomości, ich lokalizacji oraz informacje dotyczące cen transakcyjnych z aktów notarialnych, wartości z wycen, ofert lub innych wiarygodnych źródeł. Posiadając wiedzę o konkretnej nieruchomości można,  za pośrednictwem tej bazy, pozyskać informacje czy była ona przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji. 

Ale przede wszystkim korzystamy ze źródeł osobowych, które są najcenniejsze w naszej codziennej pracy wywiadowczej.

W ramach wywiadu windykacyjnego dokonujemy m.in. następujących ustaleń:

  • ustalenie majątku trwałego i ruchomości,
  • ustalenie miejsca pracy (rodzaju działalności gospodarczej),
  • ustalenie aktualnego adresu (siedziby),
  • ustalenie nieformalnych źródeł przychodów,
  • określenie wierzytelności, 
  • ustalenie czy dłużnik wyzbył się posiadanego majątku, aby uniknąć windykacji,
  • wywiad środowiskowy w celu ustalenia karalności (karna, finansowa, skarbowa),
  • dostarczanie korespondencji,
  • wizja lokalna w miejscu zamieszkania (siedzibie) dłużnika,
  • przygotowanie strategii prawno-detektywistycznej do dalszych działań mających na celu odzyskania należności.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net