Wywiad windykacyjny

Poszukiwanie majątku nieuczciwego dłużnika jest sprawą  wielowątkową i trudną. Zazwyczaj mamy do czynienia z  „przeciwnikami” wytrawnymi, którzy legitymują się doświadczeniem w procederze ukrywania stanu posiadania. Do klasycznych metod można zaliczyć  przekazanie majątku bliskim, często za pomocą fikcyjnej umowy kupna-sprzedaży, obciążenie majątku innymi zobowiązaniami, częste zmiany rachunków bankowych, zakładanie kont na „słupy”, czyli podstawione osoby, fikcyjne rozwody przy wykazywaniu ogromnych obciążeń alimentacyjnych (mają priorytet w regulowaniu długów). Częsty jest transfer pieniędzy za granicę i kupno nieruchomości na spółkę zarejestrowaną w innym kraju. Bardzo częste są sytuacje, kiedy dłużnik posiada majątek, prowadzi nawet działalność gospodarczą, a egzekucja komornicza okazuje się całkowicie bezskuteczna. Dłużnik przewidując, iż może zostać pozbawiony majątku lub majątek może zostać w przyszłości zajęty przez komornika, sprzedaje jego składniki lub dokonuje darowizn.

Poszukiwania majątku można dokonywać na kilka sposobów: na własną rękę, przy pomocy firmy windykacyjnej (jednocześnie wywiadownia lub kancelaria prawna), poprzez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, z pomocą agencji detektywistycznej. Wybór określonego sposobu postępowania zależy od indywidualnych relacji, jakie zachodziły bądź zachodzą pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, kwoty długu, determinacji wierzyciela itp.

Poważniejszy problem stanowią tzw. z wierzytelności trudne. W kategorii kredytów trudnych mieszczą się zarówno wierzytelności wymagalne, a więc takie, których termin zapłaty już upłynął, jak i niewymagalne, a więc takie, których termin płatności przypada w bliższej lub dalszej przyszłości.

Najtrudniejszy wydaje się sposób poszukiwanie majątku dłużnika na własną rękę, ponieważ wierzyciel zderza się z wieloma barierami prawnymi. Nie może uzyskać informacji z ZUS,  podobnie ma się sprawa z Urzędem Skarbowym, ponieważ wchodzimy na grząski grunt tajemnicy skarbowej. Istnieje szeroki katalog instytucji i osób, którym informacje podatkowe mogą być udostępniane, ale nie otrzyma ich wierzyciel. Analogicznie nie pozyska informacji z jakiegokolwiek banku, ponieważ uniemożliwiają to zapisy o tajemnicy bankowej (art.105 ustawy Prawo bankowe). Wierzyciel może natomiast uzyskać informacje z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) o tym, jakimi samochodami dysponuje dłużnik, ale procedura jest o tyle skomplikowana, iż to minister właściwy do spraw administracji publicznej udostępnia dane lub informacje zgromadzone w ewidencji osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes (art. 80c ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Nie oznacza to wszakże, iż wierzyciel jest całkowicie bezradny. Dostępne są Krajowy Rejestr Sądowy i Księgi Wieczyste. Można więc zaczerpnąć tu sporo informacji o majątku oraz o tym, czy w ogóle prowadzi jeszcze działalność gospodarczą.

Niezależnie jednak od tych możliwości wierzyciela polecamy usługi naszego Biura, które ma narzędzia i wieloletnie doświadczenie w poszukiwaniu majątku dłużników.

Oferta Biura Detektyw24

Nie jesteśmy windykatorami w prawnym znaczeniu tego słowa, ale przede wszystkim Biurem, który potrafi odnaleźć majątek dłużników czyli prowadzi wywiad windykacyjny na wczesnym etapie całej procedury.

Mamy do dyspozycji wiele źródeł, w tym olbrzymią ilość źródeł otwartych. Korzystamy z możliwości jaki daje Główny Urząd Statystyczny, Krajowy Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Ministerstwo Skarbu oraz wyszukiwarka wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Warto też zarekomendować wyszukiwarkę KtoKogo.pl – wspólne przedsięwzięcie Onet.pl i InfoVeriti – która stanowi swoista bazę powiązań biznesowych przedsiębiorców. 

Korzystamy ze źródeł otwartych jak strony internetowe dłużnika, prywatne bazy danych przedsiębiorców jak np. LEX Informator Prawno-Gospodarczy, Info Veriti Polska, HBI Polska, Dun&Bradstreet Polska czy Verdict. Korzystamy z bazy nieruchomości AMRON, która dostarcza danych o cenach i wartościach nieruchomości. Właścicielem systemu AMRON jest Związek Banków Polskich. Baza gromadzi dane dotyczące charakterystyki nieruchomości, ich lokalizacji oraz informacje dotyczące cen transakcyjnych z aktów notarialnych, wartości z wycen, ofert lub innych wiarygodnych źródeł. Posiadając wiedzę o konkretnej nieruchomości można,  za pośrednictwem tej bazy, pozyskać informacje czy była ona przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji. 

Korzystamy również ze źródeł satelitarnych udostępniane przez Google Maps.  Często ze zdjęć wynika jak naprawdę wygląda siedziba dłużnika (mieszkanie w bloku, dom jednorodzinny, biurowiec). Informację taką można wykorzystać w późniejszym czasie występując do ewidencji nieruchomości z wnioskiem o sprawdzenie.

Ale przede wszystkim korzystamy ze źródeł osobowych, które są najcenniejsze w naszej codziennej pracy wywiadowczej.

W ramach wywiadu windykacyjnego dokonujemy m.in. następujących ustaleń:

 • ustalenie majątku trwałego i ruchomości,
 • ustalenie miejsca pracy (rodzaju działalności gospodarczej),
 • identyfikacja miejsca zamieszkania (siedziby),
 • ustalenie nieformalnych źródeł przychodów,
 • określenie  wierzytelności, 
 • identyfikacja obsługujących banków i posiadanych rachunków,
 • ustalenie czy dłużnik wyzbył się posiadanego majątku, aby unikną windykacji,
 • wywiad środowiskowy w celu ustalenia karalności (karna, finansowa, skarbowa),
 • dostarczanie korespondencji,
 • wizja lokalna w miejscu zamieszkania (siedzibie) dłużnika,
 • przygotowanie strategii prawno-detektywistycznej do dalszych działań mających na celu odzyskania należności.

Zadzwoń do eksperta

Katarzyna Bracław

tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net