Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

WYWIAD ANTYFRAUDOWY

Frauds” czyli oszustwa są dzisiaj prawdziwa plagą w biznesie. Szczególnie dotkliwe są oszustwa popełniane przez pracowników z wewnątrz przedsiębiorstwa czyli tzw. oszustwa pracownicze (occupational frauds), które można definiować jakowykorzystanie stanowiska do wzbogacenia się drogą świadomego nadużywania bądź niewłaściwego użytkowania aktywów lub majątku zatrudniającej firmy. Oszustwa pracownicze są groźne z następujących względów:

 • są dokonywane w tajemnicy, 
 • naruszają obowiązki pracownika wobec firmy, 
 • mają na celu uzyskanie bezpośrednich lub pośrednich korzyści finansowych, 
 • uszczuplają majątek firmy. 

Oszustwa i nadużycia mogą być popełniane przez pojedynczych pracowników, grupę pracowników działających w zmowie, jak również przez pracowników działających w zmowie z osobami z zewnątrz organizacji. Najgroźniejsze są nadużycia popełniane przez większą liczbę pracowników współpracujących ze sobą. Od wielu lat najpopularniejsza są trzy podstawowe kategorie oszustw i nadużyć w firmach: 

 • sprzeniewierzenie aktywów, które obejmuje szeroko pojęte kradzieże oraz niewłaściwe wykorzystanie aktywów organizacji; najczęstsze przypadki to: kradzież środków pieniężnych, kradzież zapasów, przedstawianie zawyżonych bądź fikcyjnych rozliczeń, 
 • korupcję, gdzie pracownik wykorzystuje swój wpływ na podejmowanie decyzji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych dla siebie lub osób trzecich; najczęstsze przypadki to: przekupstwo, angażowanie się w konflikt interesów, nielegalne gratyfikacje, wymuszenia ekonomiczne,
 • fałszowanie sprawozdań finansowych, przez co rozumie się celowe zniekształcanie wszelkiej informacji finansowej i zarządczej. Najczęstsze przypadki to: zawyżanie lub niedoszacowanie przychodów i aktywów. 

Oszustwa pracownicze są istotnym zagrożeniem dla małych podmiotów gospodarczych. Takie przedsiębiorstwa ponoszą średnio największe straty. W tych organizacjach przeprowadza się najmniej kontroli wykrywających nadużycia, znacznie mniej niż w dużych podmiotach, co czyni je bardziej podatnymi na tego rodzaju przestępstwa. Prowadzenie kontroli ukierunkowanych na wykrywanie nadużyć pracowniczych powoduje znaczące zmniejszenie strat i czasu trwania tego rodzaju procederów.

Dlaczego wywiad antyfraudowy jest ważny? Co oferuje Biuro Detektyw24? 

1. Pogłębiony audyt antyfraudowy, wykrywamy potencjalne źródła zagrożeń (red flags)

Sprawcy z wewnątrz firm  na ogół borykali się z problemami lub prezentowali zachowania, które sprzyjały lub motywowały do popełniania oszustw i nadużyć, albo też stanowiły przesłankę do wykrycia (red flags). Dona najważniejszych należy zaliczyć

 • niezadowolenie z płacy
 • problemy wynikające z wcześniejszymi miejscami zatrudnienia
 • problemy z uzależnieniami
 • drażliwość, podejrzliwość, postawa obronna,
 • zachowania „kombinatorskie”
 • rozwody, problemy rodzinne
 • kwestie kontroli, niechęć dzielenia się obowiązkami,
 • zbyt bliskie relacje z klientami/sprzedawcami,
 • trudności finansowe
 • życie ponad stan

2. Wspomagamy w opracowaniu założeń polityki  antyfraudowej,  w tym polityki konfliktu interesów

W ramach wypracowywania założeń ogólnej polityki antyfraudowej proponujemy:

 • Identyfikację i ujednolicenie przepływu informacji z różnych działów i kanałów komunikacyjnych firmy i włączenie ich w jednolity proces analityczny,
 • Monitoring transakcji, sieci społecznościowych, działań i zjawisk wysokiego ryzyka, prowadzenie analiz behawioralnych
 • Pomoc we wdrożeniu „wielowarstwowych” technik bezpieczeństwa
 • Pomoc w kształtowaniu polityki „pacyfikacji” konfliktu interesów

Praktyka pokazuje, że wiele firm ignoruje problem konfliktu interesów. Konsekwencją jest fakt, iż bardzo często podpisują one niekorzystne dla siebie kontrakty, ponieważ dostawcą okazują się krewni lub znajomi pracowników, wobec czego nie cena czy jakość produktu lub usługi stanowi o jego wyborze.

Stąd pomagamy wypracować zasady polityki konfliktu interesów, która jasno określa typy zdarzeń prowadzące do potencjalnego konfliktu interesów i działania po jego zidentyfikowaniu. Firmy, które zaimplementowały politykę konfliktu interesów, powinny domagać się od swoich pracowników, aby deklarowali wszelkiego rodzaju związki rodzinne lub towarzyskie, które mogą stawiać ich osobę i działania w konflikcie z interesem firmy.

3. Inne usługi w ramach wywiadu antyfraudowego

 • Monitorowanie różnych usług finansowych firmy,
 • Analiza transakcji  w czasie zbliżonym do rzeczywistego,
 • Tworzenie dynamicznych profili klienta, partnera, pracownika, pod kątem potencjalnych zagrożeń fraudowych,
 • Powiązanie danych dotyczących transakcji finansowych ze zdarzeniami pozafinansowymi w firmie,
 • Monitorowanie dodatkowych źródeł danych o aktywności sieciowej, np. adresu IP, informacji Geo-IP oraz informacji technicznych z sesji online danego użytkownika.
 • Realizacja indywidualnego zapotrzebowania klienta w tym zakresie.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Katarzyna Bracław

tel.: +48 733 622 222

e-mail: katarzyna.braclaw@detektyw24.net