Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

BAZY BRANŻOWE FIRM

Znaczenie informacji o podmiotach gospodarczych czerpanych z baz firm

Informacja zawsze towarzyszyła przedsiębiorstwu, ale współcześnie należy ona do podstawowych atrybutów, które decydują o jego sukcesie lub porażce. Menadżerowie w coraz krótszym czasie muszą podejmować decyzje, dysponując niejednokrotnie bardzo ograniczonymi informacjami.

Świat danych zmienia się i ewoluuje w każdej sekundzie. Stwarza to zupełnie nowe wyzwania dla firm na całym świecie. Tylko rejestrując, śledząc i analizując informacje w wydajny i regularny sposób, przedsiębiorstwa mogą z jednej strony zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, z drugiej wykorzystać olbrzymi potencjał oferowany przez sektor, w którym operują. W konsekwencji zachować lub umocnić swoją pozycje konkurencyjną.

Jednym z ważnych elementów zarządzania w firmie jest wykorzystywanie istniejących  systemów baz danych o firmach partnerskich, konkurencyjnych czy będących klientami. Bazy te są dziś integralną częścią funkcjonowania firm, są niezbędne do skutecznego zarządzania danymi.

Korzystanie z baz danych ma wiele zalet. Przede wszystkim w szybki i tani sposób umożliwiają pozyskiwanie niezbędnych informacji o branży, konkurencie, kliencie itp. Pozyskana w nich wiedza powala na budowaniu lepszej pozycji konkurencyjnej lub silniejszej  relacji z klientami. Informacje pozyskane z baz danych ułatwiają dotarcie do   grupy docelowej, a także o wiele skuteczniejsze wdrażanie przedsięwzięć z zakresu marketingu bezpośredniego (tworzenie własnego mailingu pocztowego, e-mailinig, fax mailinig, voicemailingu czy telemarketingu). Dzięki bazom danych nawiązywanie kontaktów handlowych, a także kreowanie oraz umacnianie długotrwałych relacji z przedsiębiorstwami i instytucjami, należącymi do grona potencjalnych nabywców jest o wiele prostsze i pochłania zdecydowanie mniej czasu.

Taką bazą danych firm operujących na polskim i europejskim rynku dysponuje Biuro Detektyw24. Oferując usługi detektywistyczne od blisko 20 lat starannie, systematycznie i profesjonalnie budowaliśmy własną bazę podmiotów gospodarczych. Zaspokajamy zapotrzebowanie informacyjne klienta poprzez dostarczanie informacji o wybranym podmiocie gospodarczym,użytecznej w procesie podejmowania decyzji. Może ona pomóc w podjęciu decyzji o nawiązaniu lub zaniechaniu współpracy, w formułowania nowej strategii, ale też planowania walki konkurencyjnej. Informacje pochodzące z naszej bazy są dokładne i rzetelne, aktualne i terminowe. Nasze informacje są również optymalne, to znaczy ich zakres pozwala rozwiązać określony problem. 

Oferta Biura Detektyw24 – Jak możemy pomóc?

Nasza baza firm to  narzędzie, które pomoże klientom  zaspokoić wiedzę o określonym podmiocie (konkurencie, partnerze, kliencie), uzupełnić luki w posiadanych informacjach, wyjść na przeciw potrzebom marketingowym. Baza firm obejmuje szeroki asortyment branżowy. Klient może uzyskać wiedzę o firmach: budowlanych, transportowych, produkcyjnych, handlowych, medycznych,  z sektora IT itp. Możemy dostarczyć danych o placówkach medycznych i aptekach. Ale również posiadamy szeroki asortyment wiedzy o sektorze FCMG (produktów szybkozbywalnych). Możemy zaspokoić potrzeby informacyjne klientów dotyczących dowolnej branży oraz specjalizacji.

 Nasza wiedza może być przekazywana na różne sposoby. Obejmuje całościowe raporty o wybranej firmie lub możemy informacje wybrane, odpowiadające ściśle określonym potrzebom klienta.

Oferujemy Państwu następujący katalog produktów.

1. Raport o wybranej firmie. 

Raporty dzielimy na standardowe i poszerzone. 

Raport standardowy obejmuje następujące dane o firmie:

 • pełna nazwa podmiotu gospodarczego,
 • KRS, NIP, REGON
 • Data założenia, zmiany
 • imiona i nazwiska osób funkcyjnych, stanowiska
 • klasyfikacja branży wg PKD, EKD, NACE, SIC
 • przedmiot działalności gospodarczej
 • forma własności
 • forma prawna
 • dokładny adres pocztowy
 • dane kontaktowe (adresy e-mail, telefony faksy), adres strony www
 • przedział przychodów
 • przedział zatrudnienia

Raport poszerzony

Oprócz danych standardowych, wyszczególnionych wyżej, w raporcie poszerzonym odpowiadamy m.in. na pytania o badanym podmiocie gospodarczym:

 • jakie osiąga wyniki finansowe?
 • Jakim dysponuje majątkiem?
 • czy jest zadłużony?
 • czy są prowadzone przeciw niemu działania windykacyjne?
 • czy nie toczą się wobec niego postępowania sądowe?
 • czy nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne komornicze?
 • jak układa się współpraca z kontrahentami?
 • jaka jest opinia pracowników nt. swojej firmy?
 • jakie ma perspektywy rozwojowe?

Raporty specjalne

Ich zakres ustalany jest indywidulanie. Są to raporty budowane na podstawie wymogów i zapotrzebowania klienta. Mogą być nimi specyficzne monografie na przykład raport finansowy czy raport o krajobrazie konkurencyjnym w sektorze.

2. Raport finansowy

Obejmuje dane ogólne firmy, profil finansowy  (przychody, koszty działalności, zysk/strata, kapitał własny, aktywa), wskaźniki finansowe (płynności, poziomu zadłużenia, wypłacalności, rotacji należności, rotacji zobowiązań, zwrot z aktywów, rentowność sprzedaży itp.), wyniki firmy na tle branży, zatrudnienie, bilans.

Warto podkreślić, iż wyniki finansowej analizy branży stanowią wsparcie w procesie podejmowania decyzji menedżerskich. oraz oceny ryzyka działalności. Analiza finansowa przedsiębiorstwa oparta jest często na porównaniu uzyskanych wyników do arbitralnie przyjętych wartości progowych. Takie podejście wydatnie ogranicza zróżnicowanie wyników, szczególnie w obszarze wartości podprogowych. Użycie zagregowanych danych branżowych pozwala na dostosowanie koncepcji oceny do uwarunkowań sektorowych oraz na wprowadzenie benchmarkingu. Wyniki analizy można wprost odnieść do pozycji względem przeciętnej w branży np.: lider, pretendent, przeciętny, poniżej przeciętnej, przegrywający

3. Raporty o konkurentach w sektorze

Analizie poddaje sięszerokie spektrum podmiotów gospodarczych, do których należy zaliczyć:

 • konkurentów bezpośrednich – to firma lub grupa firm, które sprzedają te same produkty i usługi o podobnej cenie tej samej grupie klientów
 • konkurentów pośrednich – to firma lub grupa firm, które sprzedają produkty lub usługi  wprawdzie nie identyczne, ale chcą trafić do tej samej kategorii klientów (np. dla producentów samochodów pośrednim konkurentem będzie producent motocykli).
 • konkurentów z sektorów pokrewnych – to przedsiębiorstwa aktywne w pokrewnych gałęziach, które mają możliwości i środki, aby przeprowadzić poszerzenie produktu lub usługi, o ile w pewnych warunkach okaże się to korzystne.
 • potencjalnych konkurentów z innych sektorów – to przedsiębiorstwa, które aktualnie nie mają żadnych powiązań z sektorem, ale w pewnych warunkach mogą zdecydować się na wejście do niego  (tzw. nowe wejścia).

Oczywiście przekazywanie danych dane o setkach firm jest całkowicie niepraktyczne, dlatego proponujemy klientom mechanizm, który porządkowałby firmy konkurencyjne według ich znaczenia. Najważniejsze to te, które mogą przysporzyć największych strat w krótkim okresie czasu. Dlatego też bezpośrednich i pośrednich konkurentów należy postrzegać poprzez pryzmat wielu czynników, które znacznie zawężają pole konkurencyjne: rozmiar (wielkość), kierownictwo (zarząd), poziom agresywności działań, technologie, produkt, baza klientów, bliskość geograficzna, sukcesy biznesowe, rozpoznawalność.  

4. Raport o o firmie według podanych kryteriów – klient decyduje, jakie parametry i informacje go interesują

5. Raport o grupie firm i ich analiza porównawcza (benchmarking)

6. Raport weryfikujący – klient przekazuje własne dane do sprawdzenia

Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Tomasz Stryszowski tel.: +48 730 377 777

e-mail: tomasz.stryszowski@detektyw24.net