Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

OSZUSTWA UBEZPIECZENIOWE

Oszustwo ubezpieczeniowe nie jest – jak niekiedy utrzymują sprawcy – przestępstwem bez ofiary. Kiedy nieuczciwi ludzie wyłudzają pieniądze od firm ubezpieczeniowych, to koszty ponoszą uczciwi płatnicy składek. Szacuje się, iż w skali globalnej firmy ubezpieczeniowe tracą 30 miliardów dolarów rocznie w wyniku oszustw ubezpieczeniowych. Stratami obarczają następnie wszystkich ubezpieczonych.

Oszustwa ubezpieczeniowe występują wówczas,  kiedy ubezpieczona osoba  (podmiot) próbuje osiągnąć zysk, nie przestrzegając warunków umowy ubezpieczenia. Oszustwo może wystąpić na dowolnym etapie transakcji ubezpieczeniowej, a potencjalni sprawcy to:

 • Osoby ubiegające się o ubezpieczenie
 • Posiadacze polis
 • Wnioskodawcy, będący stronami trzecimi,
 • Specjaliści, którzy świadczą usługi na rzecz powodów.

Z prawnego punktu widzenia mamy do czynienia z dwoma sytuacjami przestępczymi:

 • Wyłudzeniem – czyn z art. 286 k.k., tj. zachowanie sprawcy polegające na wprowadzeniu ubezpieczyciela w błąd lub wyzyskania błędu, co do okoliczności mającej wpływ na jego odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia, podjęte w celu uzyskania korzyści majątkowej, jeżeli nastąpiła wypłata świadczenia.
 • Usiłowaniem wyłudzenia – czyn z art. 13 k.k. w zw. z art. 286 k.k., tj. zachowanie sprawcy polegające na wprowadzeniu ubezpieczyciela w błąd lub wyzyskania błędu, co do okoliczności mającej wpływ na jego odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia, podjęte w celu uzyskania korzyści majątkowej, jeżeli nie nastąpiła wypłata świadczenia. 

Skala zjawiska w Polsce w 2017 roku (według Polskiej Izby Ubezpieczeń)

W 2017 r. wykryto ponad 11 tys. przypadków wyłudzeń odszkodowań i świadczeń na kwotę ponad 225 mln zł. Zdecydowaną większość przypadków udaje się wykryć już na etapie usiłowania popełnienia przestępstwa. Większość przestępstw (na sumę ponad 195 mln zł) dotyczy ubezpieczeń majątkowych.

Przeciętna wartość wyłudzenia w ubezpieczeniach na życie to ok. 20 tys. zł. Najczęstsze przestępstwa związane są z wyłudzeniem świadczenia za śmierć ubezpieczonego. W 2017 r. często wykrywano także przestępstwa związane z poważnymi zachorowaniami i leczeniem szpitalnym.

Z kolei w ubezpieczeniach majątkowych średnia wartość wyłudzenia to ok. 19 tys. zł. Najczęściej przestępstwa dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych. W 2017 r. z OC i AC udaremniono wyłudzenia na kwotę ponad 138 mln zł.

Najpopularniejsze metody oszustwa ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia komunikacyjne: 

 • Celowe stłuczki (crash for cash). 
 • Zgłaszanie tych samych uszkodzeń w różnych zakładach ubezpieczeń. 
 • Rzekome kradzieże samochodów
 • Podawanie fałszywych danych przy zawieraniu umów OC i  ubezpieczeniu dobrowolnym
 • Wynajem pojazdu zastępczego (zderzanie starych pojazdów wysokiej klasy celem generowania kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, sztuczne przedłużanie technologicznego czasu naprawy).

Szkody osobowe, NNW: 

 • Pozorowanie trudnych do udowodnienia urazów, trauma powypadkowa. 
 • Zgłaszanie fikcyjnych szkód związanych z zaniedbanym chodnikiem przed nieruchomością, bądź nawierzchnią lub schodami ruchomymi w centrum handlowym. 
 • Wykorzystywanie kancelarii odszkodowawczych 
 • Roszczenia dotyczące utraconych dochodów na podstawie fałszywych dokumentów. 
 • Roszczenia od zawodników sportowych za uszczerbki na zdrowiu, powstałe podczas zawodów z podawaniem nieprawdziwych okoliczności.

Ubezpieczenia mieszkań, szkody majątkowe: 

 • Umyślne podpalenie.
 • Zawarcie ubezpieczenia po wystąpieniu szkody 
 • Zgłaszanie uszkodzeń mienia, które nie jest związane z przedmiotową szkodą lub celowe powiększanie szkody
 • Sfingowane uszkodzenie sprzętu elektronicznego stanowiącego stały element budynku wskutek przepięcia
 • Zawyżanie wysokości szkód pożarowych i naprawy uszkodzonego mienia.

Ubezpieczenia turystyczne: 

 • Utracony bagaż
 • Fałszerstwo dokumentów dotyczących: przedmiotu ubezpieczenia, domniemanego zdarzenia, z wykorzystaniem tzw. kradzieży tożsamości. Osoba o nieustalonej tożsamości wykorzystuje dane innej osoby i zawiera ubezpieczenie o wysokiej wartości od kosztów rezygnacji z nieistniejącej imprezy turystycznej w zagranicznym biurze podróży. Następnie zgłasza roszczenie z tytułu rezygnacji z powodów zdrowotnych przedkładając do ubezpieczyciela fałszywe dokumenty w postaci: umowy uczestnictwa, dowodów zapłaty za wycieczkę, dokumentacji medycznej uzasadniającej rezygnację.

Usługi Biura Detektyw24 w wykrywaniu oszustw ubezpieczeniowych

Biuro legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w wykrywaniu oszustw i wyłudzeń ubezpieczeniowych. Jesteśmy w stanie określić czy zgłoszony wypadek to próba wyłudzenia, czy zdarzenie rzeczywiste. Naszą ofertę kierujemy głównie do firm ubezpieczeniowych, pracodawców lub osób w różny  sposób pokrzywdzonych tym procederem. Nie wszystkie metody naszej pracy możemy ujawnić. Nasi pracownicy zajmujący się oszustwami ubezpieczeniowymi to m.in. emerytowani policjanci, biegli rewidenci, audytorzy, który doskonale znają badaną problematykę.

Podstawowe kierunki naszych działań to:

 • badanie tła zdarzenia i identyfikacja podejrzanych symptomów, niestandardowych zachowań  itp.,
 • identyfikacja ukrytych relacji pomiędzy uczestnikami zdarzenia i określonych wzorców postępowań  na każdym etapie procesu roszczeniowego,
 • wykrywanie nieprawidłowych działań i zachowań klientów firm ubezpieczeniowych i  pracowników (np. wskazujących na niestosowanie się do przepisów, zasad bezpieczeństwa, postawy ryzykanckie itp.). 
 • gromadzenie i dokumentowanie  dowodów, które mogłyby mieć wartość procesową

Stare i nowe metody pracy to m.in.:

 • obserwacja, 
 • analiza zawartości komputerów klientów, pracowników (lub innych osób zaangażowanych w proceder)
 • badanie zgromadzonej dokumentacji,
 • rozmowy ze świadkami,
 • monitorowanie przebiegu choroby poszkodowanego klienta,
 • możliwość wykorzystania wariografu,
 • wykrywanie cyfrowych manipulacji przy zdjęciach dokumentujących szkody
 • identyfikowanie urządzeń (tablety, telefony, lap[topy) na podstawie powtarzających się adresów IP, z których zawierano umowy  – wykrywanie fałszywych tożsamości
 • analiza tekstów
 • rozpoznawanie głosów

Cena usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Józef Polikowski

tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net