Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

Personalny audyt bezpieczeństwa

Dogłębny i kompleksowy audyt osobistego bezpieczeństwa klienta lub jego rodziny jest przeprowadzany wspólnie i/lub w uzgodnieniu z nim. Jego celem jest ustalenie, jakie podjąć środki, aby poprawić bezpieczeństwo życia, działalności zawodowej, a tym samym jego komfort codziennego funkcjonowania. Ocenie poddane zostają tylko te elementy, które odpowiadają jego konkretnym potrzebom i sytuacji.

Po zakończeniu fazy gromadzenia informacji, profesjonalny zespół pracowników Detektyw24 analizuje uzyskane dane, pod kątem zidentyfikowania luk i słabych punktów w sytuacji bezpieczeństwa. Ostatecznie formułowane są zalecenia (w formie pisemnej), które mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Personalny audyt bezpieczeństwa dostarcza odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:

  • Jak przedstawia się aktualna sytuacja bezpieczeństwa klienta (rodziny, biznesu)?
  • Na jakie zasadnicze zagrożenia  jest narażony w codziennym życiu? Jaka jest ich skala?
  • Jakie podjąć środki zaradcze, aby wyeliminować lub zminimalizować zagrożenia?

Zespół Detektyw24 podejmuje w ramach audytu następujące działania:

  • Diagnoza aktualnej sytuacji bezpieczeństwa klienta

Ta część obejmuje wywiad z klientem i członkami rodziny, a jeśli istnieje potrzeba  – z kluczowymi  współpracownikami. Główne ustalenia dotyczą pracy, życia rodzinnego, stylu życia, form spędzania czasu wolnego, wyjazdów, zwyczajów, nawyków itp. W trakcie rozmowy sprawdzana jest aktywność klienta w portalach społecznościowych oraz poziom zabezpieczenia jego osobistych urządzeń technicznych (komputera, telefonu).

  • Ocena bezpieczeństwa miejsca zamieszkania

Detektyw24 realizuje szczegółowe oględziny miejsca zamieszkania (dom lub mieszkanie) i najbliższego sąsiedztwa. Ocenie poddaje się stan bezpieczeństwo w okolicy (dzielnicy). Niekiedy pracownicy firmy odbywają rozmowy z dzielnicowym. Niezbędny jest tu również wywiad i rozmowy z samym zaineresowanym i członkami rodziny. Ocenia się dotychczas zastosowane środki bezpieczeństwa. Ustaleniu podlega fizyczny system ochrony, procedury obowiązujące przy wizytach gości, odbieraniu poczty, dostaw itp.

Fizyczna ocena miejsca zamieszkania dostarcza informacji o charakterystyce lokalizacji, jej słabych, z punktu widzenia bezpieczeństwa, punktach.

Dla uzyskania kompleksowego poglądu na temat miejsca zamieszkania niezbędne są przynajmniej dwukrotne oględziny: w ciągu dnia i w nocy.

  • Ocena miejsca pracy

Wizyta w miejscu pracy ma na celu ustalenie konfiguracji budynku (biura), kontroli dostępu, kontroli wejść i wyjść, sposobów ewakuacji, sposobu parkowania i zabezpieczenia samochodu klienta w miejscu pracy. Ocenia się system zabezpieczeń fizycznych, pracę osób odpowiedzialnych za ochronę.

  • Ocena trasy i sposobu przemieszczania się do/z pracy

Ustaleniu podlega sposób podróżowania do pracy, czas przejazdu, trasa i inne rutynowe nawyki związane z jej pokonywaniem, podejmowane środki bezpieczeństwa. Analiza trasy ma zidentyfikować miejsca potencjalnie krytyczne, które mogą wpływać na bezpieczeństwo klienta.

  • Prowadzenie obserwacji

W zależności od ustaleń poczynionych z klientem, zespół pracowników Detektyw24 realizuje okresową obserwację miejsca zamieszkania, pracy oraz jego samego w czasie wykonywania codziennych czynności (droga do pracy, zakupy, wizyty itp.). Obserwacja – w uzgodnieniu z klientem – może dotyczyć również członków rodziny. Obserwacja prowadzona jest dyskretnie i profesjonalnie, przy poszanowaniu prywatności obserwowanej osoby. Spostrzeżenia rejestrowane są w dzienniku obserwacji, który przekazujemy klientowi. 

  • Analiza innych dostępnych źródeł otwartych, mogących dostarczyć wiedzy o kliencie i zagrożeniach jego bezpieczeństwa

Informacje pozyskiwane są z jawnych źródeł: Internet, portale społecznościowe, rejestry, oficjalne bazy danych itp.  Szczególnej analizie poddawane są te informacje, które mogą być wykorzystywane przeciwko klientowi i jego rodzinie. Chodzi tu o ewentualny szantaż, stalking czy w zależności od pozycji społecznej klienta –  atak dziennikarski itp.

  • Przedstawienie raportu końcowego i rekomendacji

Końcowy raport to dokument, który zawiera pogłębioną ocenę sytuacji bezpieczeństwa klienta, jego rodziny i działalności zawodowej. Zawiera wnioski z analiz i obserwacji, zaś rekomendacje to szczegółowy harmonogram proponowanych działań, które mogą – w ocenie Detektyw24 – poprawić stan bezpieczeństwa. Każde z proponowanych działań zawiera uzasadnienie i wycenę. Raport tworzony jest w oparciu o nasze najlepsze, wieloletnie praktyki i sprawdzoną metodologię.

Zadzwoń do eksperta

Józef Polikowski tel.:+48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net