Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

OBSERWACJA OSÓB

Obserwacja jest jednym z ważniejszych narzędzi w walce konkurencyjnej współczesnego biznesu. To nie tylko patent i chleb powszedni państwowych służb specjalnych.  Firmy decydują się na obserwację konkurenta w sytuacjach, kiedy koszt takiego przedsięwzięcia jest uzasadniony jeszcze większymi pieniędzmi, które można zdobyć lub stracić. Uważa się,  iż obecnie wszędzie w świecie biznesu, gdzie w obrocie jest suma większa od miliarda dolarów, przynajmniej jedna z zainteresowanych stron wykorzystuje specjalistów od inwigilacji.

Obserwacja sama w sobie nie jest przestępstwem, jeśli nie zmienia się w nachalną inwigilację, odzierającą lub zagrażającą prywatności. Można bez przeszkód obserwować siedzibę konkurenta, powierzchnie parkingowe itp., co jest naturalną praktyką w wywiadzie gospodarczym. Supermarkety śledzą nawzajem sposób ekspozycji towarów na półkach, bowiem jest to cenny materiał analityczny. Obserwacji poddaje się zazwyczaj kierowniczą kadrę menadżerską korporacji konkurencyjnej. Obserwuje się jednak także osoby rekrutowane na wysokie stanowiska w firmie, aby być pewnym co do jego lojalności, właściwego trybu życia, braku uzależnień itp.  W ten sposób chce się pozyskać materiał o ich zachowaniach, zwyczajach, miejscach pobytu itp., przydatny do charakterystyk personalnych. 

Obserwacja to również metoda zbierania informacji przez małżonków w obliczu spraw rozwodowych, przez rodziców zaniepokojonych bezpieczeństwem swoich dzieci, przez ubezpieczycieli o ubezpieczonych itp.

Czy obserwacja jest legalna według polskiego prawa?

Najistotniejszym wyznacznikiem prawa jest tu art.. 47 Konstytucji RP odnoszący się do zasad ochrony życia prywatnego, który stanowi „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Z punktu widzenia usług detektywistycznych istotne są również zapisy art. 51 w pkt. 1: „Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby” oraz w pkt 4 „Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą”.

Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. stawia przed detektywami jasne wymagania. W artykule 6, odnoszącym się do praw i obowiązków detektywa, zawarto następujący wymóg: „Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności (…) kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela”.

Należy przyjąć, że jeśli można kogoś obserwować w przestrzeni publicznej, w trakcie czynności publicznych, nie naruszając prywatności i nie wchodząc nielegalnie na jego teren, dokonując włamania, kradzieży, to są to czynności legalne. 

Interesująca jest tu wykładnia (wyrok) Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2017 r (sygn.. akt VI ACa 1870/15):  „Nie można aprobować sytuacji, że w celu zwalczania przeciwnika procesowego w sprawie cywilnej, zleca się przeprowadzenie jego inwigilacji przez detektywa (poprzez obserwację z ukrycia, śledzenie, filmowanie, nagrywanie rozmów z sąsiadami i innymi osobami), a następnie wykorzystuje się w ten sposób uzyskane informacje, niezwiązane z toczącą się sprawą sądową, dotyczące sfery życia prywatnego i rodzinnego, jako dowód w sprawie”.

Zdaniem sądu nie do zaaprobowania jest sytuacja, kiedy narusza się prawo osoby do prywatności praz wolność od bycia niepokojonym, co wywołuje uczucie osaczenia oraz spowodowało ograniczenie jego kontaktów społecznych.

Oferta Biura Detektyw24

Biuro Detektyw24 prowadzi obserwacje w sposób kompetentny, zgodny z przepisami prawa, zachowując przy tych czynnościach należytą staranność. 

Proponujemy naszym klientom obserwację i kontrobserwację, Obserwacja obejmujemy zarówno osoby, jak i mienie. Kontrobserwację prowadzimy w celu wykrycia rzeczywistej lub stwierdzenia „urojonej” obserwacji na życzenia naszych klientów, tak indywidualnych, jak podmiotów gospodarczych. Dysponujemy najnowszym sprzętem, doświadczonym zespołem ludzi, gwarantujemy wysoką jakość materiału zebranego z obserwacji (kontrobserwacji). Klientowi zapewniamy profesjonalny, obszerny raport z obserwacji wraz udokumentowanymi czynnościami (materiał fotograficzny oraz audiowizualny). Jesteśmy w swoich czynnościach nieograniczeni czasowo. Możemy prowadzić obserwację jednorazowo, przez kilka godzin, jak również realizować czynności obserwacyjne w długich przedziałach czasowych (tygodnie, miesiące). Obserwacja jest z zasady niejawna, jednak w uzasadnionych przez klienta przypadkach możemy prowadzić również obserwację jawną.

Nasze usługi to przede wszystkim:

  • obserwacja partnerów biznesowych, klientów, pracowników na zlecenie podmiotów gospodarczych,
  • kontrobserwacja mająca na celu ustalenie czy firma (kluczowi pracownicy) nie jest poddana obserwacji przez konkurencję
  • obserwacja małżonków (partnerów)
  • dyskretna obserwacja dzieci mająca zapewnienie ich bezpieczeństwa, materiału faktograficznego dla rodziców
  • obserwacja wskazanych miejsc, pomieszczeń, budynków itp.
  • zabezpieczenie i monitoring wartościowych przedmiotów,
  • obserwacja określonego środowiska,
  • obserwacja mająca na celu ustalanie miejsca pobytu, zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej

PRZY ZLECENIU OBSERWACJI 10% RABATU NA ZAKUPY W SKLEPIE DETEKTYWISTYCZNYM

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Józef Polikowski

tel.: +48 733 477 777

e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.net