Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW NIEZBĘDNA PO PANDEMII

Pandemia wirusa COVID-19 wywraca gospodarkę światową, a więc i polską, z normalnych kolein, na skalę jakiej nie notowano bodaj od wielkiego światowego kryzysu z 1929 roku. Pojawienie się sytuacji kryzysowych jest „normalną” cechą rozwoju społeczeństw i gospodarek, ale pandemia koronawirusa nawet sytuację kryzysową czyni „nienormalną”. Trudno przewidzieć jak rozwinie się ona za tydzień, dwa lub miesiąc, ale jedno jest bardzo prawdopodobne – gospodarka pogrąży się w głębokiej recesji, a firmy będą upadać na masową skalę. 

Kryzys, choćby największy, nie zawsze musi prowadzić do „śmierci” przedsiębiorstwa, może stać się czynnikiem dynamizującym ten podmiot, wyzwalającym inicjatywę i kreatywność  jego członków (zarządu i pracowników)

Jednym z rozwiązań zapobiegjących upadkowi jest restrukturyzacja. Nie ma ściśle określonego momentu, w którym należy decydować się na restrukturyzację, ale wymagają je firmy, których wyniki finansowe wskazują, że jeśli nie zostaną szybkie działania, to w najbliższej przyszłości upadną. Polski ustawodawca dał przedsiębiorcom prawną możliwość restrukturyzacji, która chroni go przed upadłością, a przynajmniej odsuwa ją w czasie. Jest to ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne, która formalnie oddzieliła działania upadłościowe od działań restrukturyzacyjnych.

Czytaj także: wynajęcie detektywa – restrukturyzacja przedsiębiorstw

Oczywiście same narzędzia prawne nie wystarczą. Niezbędne są jeszcze kompetencje i warunki do przeprowadzenia restrukturyzacji.

Zarządzanie restrukturyzacją

Niektóre firmy mają siły i środki, aby samodzielnie dokonać restrukturyzacji, ale większość nie poradzi sobie z tym problemem bez zewnętrznego wsparcia, czy to wyspecjalizowanych firm prawnych czy doradczych, które mają doświadczenia w zarządzaniu restrukturyzacją. Jednym z takich podmiotów jest firma detektywistyczna Detektyw24, który ma niezbędne doświadczenie, kompetencje i ludzi, aby przeprowadzić firmę przez taką operację.

Na zarządzanie restrukturyzacją można patrzeć poprzez pryzmat kolejnych faz procesu uzdrawiania firmy. Można do nich zaliczyć:

 • fazę analizy
 • fazę kryzysu
 • fazę zmian strategicznych
 • fazę wzrostu

Mogą one zachodzić na siebie, zazębiać się, ale ich sekwencja pozostaje w większości przypadków taka sama. Pokrótce przybliżymy każdą z nich.

W fazie analizy przede wszystkim przeprowadza się diagnozę firmy. Jest ona niezbędna, aby zakwalifikować firmę do działań naprawczych i ocenić, czy  – mówiąc kolokwialnie – „przeżyje” te działania. Trzeba w tej diagnozie ocenić, czy firma jest zdolna do przetrwania w krótkim czasie oraz czy możliwe jest przywrócenie jej dobrej kondycji w średnim i długim okresie. W tej fazie identyfikowane są najważniejsze problemy strategiczne i operacyjne. Ustala się stanowiska najważniejszych grup interesu. Rezultatem analizy  powinna być ocena aktualnej sytuacji finansowej, prognoza przepływów finansowych, plan finansowania, ocena kluczowych problemów strategicznych, określenie czy istniej szansa na udaną restrukturyzację, zalecenia dotyczące najlepszej drogi (sądowa, pozasądowa), ocena kierownictwa i propozycje zamian organizacyjnych.

Czytaj także: prawnicy, doradcy, detektywi – jak mogą pomóc w trakcie epidemii

W fazie kryzysu wysiłek winien być skupiony na działania, które można szybko wprowadzić, jak: generowanie gotówki, obniżanie kosztów, poprawę sprzedaży. W fazie tej niezbędne są też ostre cięcia – pozbywanie się firm zależnych, redukcja zatrudnienia,  zwalnianie niekompetentnej kadry,  sprzedaż nadwyżek, zatrzymywanie deficytowych linii produkcyjnych, usług itp.

W fazie zmian strategicznych kładzie się nacisk na reorientację rynkową lub produktową. Jeśli umiejętnie przeszło się przez fazę kryzysu, to teraz firma może się skupić na  opanowywaniu rynków czy produktów, w których posiada  największą przewagę konkurencyjną. Ten etap działania winien się charakteryzować większym naciskiem na zysk, połączony z dbałością o stabilność przepływów finansowych, poprawą efektywności operacyjnej oraz budową kultury organizacyjnej.

Ostatnia faza to faza wzrostu czyli poprawianie struktury bilansu poprzez samodzielne wprowadzanie nowych produktów, wchodzenie na nowe rynki zbytu.

Nie można ukrywać przed klientem zainteresowanym restrukturyzacją, iż jest to proces naprawdę radykalnych zmian we wszystkich obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Ratowanie zagrożonej firmy jest uzależnione od przygotowania odpowiedniego planu i efektywnego wdrożenia go w życie. 

Czytaj także: wykrywanie podsłuchów – wynajęcie detektywa

Zasadnicze elementy udanego planu restrukturyzacji to:

 • Stabilizacja kryzysu –  zabezpieczenie bieżącej działalności i stworzenie warunków do wypracowania i wdrożenia planów średniookresowych
 • Przywództwo – zarzadzanie w warunkach kryzysu i zmian wymaga silnego przywództwa
 • Wsparcie grup interesu  – uzyskania poparcia wierzycieli, udziałowców, dostawców, klientów, kierownictwa i personelu firmy. Wymaga to dużo umiejętności negocjacyjnych i dyplomatycznych
 • Koncentracja na kwestiach strategicznych – firmy w tarapatach nie mają zazwyczaj dobrej strategii. Wybór strategii musi uwzględniać zasoby i możliwości organizacji.
 • Zmiany organizacyjne – radykalnym sposobem uzdrowienia firmy może być zmiana struktury organizacyjnej. Nowa struktura ma zapewnić jasny podział obowiązków i zakresów kompetencyjnych.
 • Usprawnienie kluczowych procesów – chodzi tu przede wszystkim o procesy zaopatrzenia, przetwarzania, logistykę, sprzedaż i marketing.
 • Restrukturyzacja finansowa – przywrócenie płynności i wypłacalności firmy.

Wiele wielkich i znanych firm poddało się bolesnym restrukturyzacjom i dzięki temu dzisiaj są wciąż znane i wielkie. W epoce globalizacji  restrukturyzacje stają się zjawiskiem permanentnym. Po epidemii koronawirusa będą one niezbędnym i poszukiwanym „respiratorem” dla upadających firm.

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Praca detektywa w trakcie pandemii
Praca zdalna pod kontrolą – co wolno pracodawcy
Prawnicy, doradcy i detektywi w czasie epidemii – jak mogą pomóc
Przemoc ekonomiczna – czym jest i jak się przejawia
Przemoc psychiczna – rozwód z orzeczeniem o winie
Przywłaszczenie, a kradzież – czym się różnią
Restrukturyzacja przedsiębiorstw niezbędna po pandemii
Rewolucja w rozwodach. Jak zmieni się postępowanie rozwodowe
Rozkład pożycia małżeńskiego – co to znaczy?
Rozwód bez zgody współmałżonka – co dalej?
Rozwód – jak podzielić majątek
Rozwód krok po kroku – radzą detektywi
Rozwód po roku od ślubu? Zdarza się coraz częściej
Rozwód przed trzydziestką? Dlaczego młodzi się rozwodzą
Rozwód przez alkohol. Jak udowodnić winę do rozwodu?
Rozwód z orzeczeniem o winie a opieka nad dziećmi

Ostatnie wpisy

Wina w rozwodzie a władza rodzicielska
Wina w rozwodzie a władza rodzicielska
Czytaj więcej
Kiedy małżonek nie odbiera dokumentów z sądu - rola detektywa
Kiedy małżonek nie odbiera dokumentów z sądu - rola detektywa
Czytaj więcej
Czy detektyw może legalnie pobrać materiał genetyczny od dziecka?
Czy detektyw może legalnie pobrać materiał genetyczny od dziecka?
Czytaj więcej
Wina w rozwodzie a podział majątku
Wina w rozwodzie a podział majątku
Czytaj więcej