Detektyw24

gwarancja skutecznego działaniaz zachowaniem pełnej dyskrecji

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Restrukturyzacja nie jest popularna wśród przedsiębiorców, ponieważ zawsze się wiąże z radykalnymi zmianami, a tych biznes nie lubi. Jednak jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż upadłość. Postępowania upadłościowe są obecnie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców, a staną się jeszcze większym w obliczu nieuniknionej recesji, która będzie skutkiem szalejącej pandemii koronawirusa. To rzeczywistość najbliższych miesięcy, a nawet lat. Trzeba się do niej bezzwłocznie przygotować.

Czy upadłość musi się ziścić? Otóż nie, nie musi, a na pewno nie w większości przypadków. Przeciwnie – przedsiębiorstwo może wyjść z kryzysu wzmocnione, jeśli jest zdolne i  podda się procesowi  restrukturyzacji. 

Biuro detektywistyczne Detektyw24, dysponujące doświadczeniem i  potencjałem prawnym, może w tych działaniach pomóc. Jesteśmy w stanie wesprzeć, a nawet krok po kroku przeprowadzić klienta przez wszystkie modele restrukturyzacyjne: model pozasądowy i opcje sądowe.

Czym jest restrukturyzacja?

Polski przedsiębiorca od 1 stycznia 2016 r. ma do dyspozycji narzędzia, które w przypadku poważnego kryzysu lub widma upadłości, pozwalają mu przetrwać, odbudować pozycję i  – co ważne – spłacić swoje zaległe zobowiązania oraz odzyskać wiarygodność wśród kontrahentów. W narzędzia te wyposażyła go ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne, która formalnie oddzieliła działania upadłościowe od działań restrukturyzacyjnych. Ustawa nadała autonomiczny charakter procedurom naprawczym i pierwszeństwo przed upadłością. Jeśli sąd będzie miał dwa wnioski: o ogłoszeniu upadłości i wniosek restrukturyzacyjny, w pierwszej kolejności rozpozna drugi wniosek. Co szczególnie istotne, jeśli wszczęte zostanie postępowanie restrukturyzacyjne, przedsiębiorca ma gwarancje, że do czasu jego zakończenia, nie będzie można ogłosić wobec niego upadłości. Trwające postępowania egzekucyjne ulegają z mocy prawa zawieszeniu. Przedsiębiorca otrzymuje więc niezbędny czas na zaplanowanie i przeprowadzenie reformy firmy.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Ustawa przewiduje następujące postępowania restrukturyzacyjne: 

1. postępowanie o zatwierdzenie układu

 • umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu,
 • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

2. przyspieszone postępowanie układowe

 • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie; 
 • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

3. postępowanie układowe

 • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności; 
 • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

4. postępowanie sanacyjne

 • umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
 • działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Ujmując w skrócie, pierwsze postępowanie jest dedykowane podmiotom o najbardziej korzystnej sytuacji finansowej. Kolejne kierowane są do dłużników o poważniejszych problemach finansowych, zaś model sanacyjny – do przedsiębiorców wymagających głębokich i rozciągniętych w czasie reform. Wniosek o restrukturyzację składa zadłużony przedsiębiorca. Wyjątek stanowi postępowanie sanacyjne, które może zostać zainicjonowane również przez wierzyciela

Oferta Biura Detektyw24

Do kogo adresujemy naszą ofertę?

Zgodnie z rekomendacjami ustawy ofertę kierujemy do zdecydowanych na restrukturyzację:

 • przedsiębiorców, czyli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, do osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej; 
 • wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 
 • wspólników spółki partnerskiej.

Pomoc restrukturyzacyjna oferowana przez biuro detektywistyczne Detektyw24 jest szybka i skuteczna, co  sprawi, iż przedsiębiorca relatywnie wcześnie odzyska swoją płynność finansową. Przy najmniej skomplikowanych opcjach restrukturyzacji  postępowanie powinno potrwać kilka tygodni. Współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w restrukturyzacjach i upadłościach. 

Zawartość oferty

Konkretne działania podejmujemy po indywidualnej ocenie sytuacji Klienta. Co do zasady sprowadzają się one do następujących czynności:

 • analizujemy sytuację przedsiębiorstwa przed złożeniem wniosku o restrukturyzację (analiza finansowa, prawna, podatkowa), w tym wszystkie przesłanki przemawiające za takim wnioskiem,
 • opracowujemy katalog najpoważniejszych zagrożeń,
 • opracowujemy wniosek o restrukturyzację, po wyborze jej optymalnego modelu,
 • formułujemy, przy aktywnym udziale Klienta, plan restrukturyzacji, w tym m.in.: strategię, środki restrukturyzacji i ich harmonogram, metody i źródła finansowania,
 • opracowujemy spis wierzytelności i plan ich spłat,
 • rekomendujemy propozycje układowe
 • nasi, lub rekomendowani przez nas, prawnicy, reprezentują Klienta w sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym (upadłościowym)lub/i w relacjach z nadzorcą sądowym, ustanowionym przez sąd.

ZADZWOŃ DO EKSPERTA

Tomasz Stryszowski tel.: +48 730 377 777

e-mail: tomasz.stryszowski@detektyw24.net